Volksgezondheid en zorg

In 2016 is het gebruik van Wmo-arrangementen en specialistische jeugdhulp fors toegenomen. Het beroep op deze van het Rijk overgekomen budgetten neemt toe. Een belangrijke oorzaak is dat het bereik onder kwetsbare groepen is verbeterd door een goed gepositioneerde toegang tot de voorzieningen in Rotterdam en door de verdere uitrol van de integrale wijkteams. We zien met name dat de kosten voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in 2016 snel zijn gestegen. Deze ontwikkelingen verklaren grotendeels de overschrijding van € 8 mln op dit programma. Overigens is het tekort op Wmo en jeugdhulp groter. Dit kon echter deels worden gecompenseerd door lager dan geraamde PGB-lasten, incidentele onderbestedingen van programma's als Stevige Start en Elke Jongere Telt, en meevallers vanwege subsidie-terugvorderingen over 2015.