Werk en inkomen

Over 2016 is een beter financieel resultaat gerealiseerd op het product Werk. Dit is veroorzaakt door hogere Europees Sociaal Fonds (ESF)-subsidies, een onderschrijding op de Sociale Werkvoorziening en een onderbesteding op de programmalasten Werk en Re-integratie.
Voor het product Inkomen is over 2016 met betrekking tot de BUIG zowel het volume als de prijs per bijstandsuitkering lager uitgevallen dan begroot, met name door de positievere ontwikkelingen in de laatste maanden. Dit leidt tot lagere uitkeringslasten en een daarmee samenhangende lagere onttrekking aan de reserve WWB. Hiertegenover staat een verhoging van de programmalasten als gevolg van een verhoging van de voorziening debiteuren door een rechtelijke uitspraak die heeft geleid tot een wijziging in het incassobeleid.