Stedelijke inrichting

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie is € 12,8 mln voordelig. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door hogere baten uit leges Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) (€ 7,6 mln) en baten waar in de begroting geen rekening mee wordt gehouden zoals bestuurlijke boetes (€ 1,9 mln).

Daarnaast is er sprake geweest van een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren (€ 1,7 mln), lagere apparaatslasten (€ 950), minder uitgaven op de collegeprioriteiten Kansrijke wijken, Skaeve Huse en Funderingsproblematiek (€ 1,5 mln) en een eenmalige teruggave vanuit het Koepelschap (€ 620).