Ruimtelijke ontwikkeling

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie is € 25,9 mln. Het positief resultaat op het programma komt door € 15 mln aan winstnemingen en een lagere voorziening voor verliesgevende plannen op het product Grondzaken. Dit is volgens de kwalitatieve prognose die in de 10-maandsbrief is gemeld. In de Voorjaarsnota 2016 is voorzien in aanvullende middelen (€ 8 mln) ter compensatie van lagere rentebaten (als gevolg van een lagere omslagrente die voor de grondexploitaties van kracht is). Gebleken is dat deze compensatie in 2016 niet nodig was. 
Door de aantrekkende markt zijn de uitgaven binnen het product Gebiedsontwikkeling toegenomen en zijn er meer baten gegenereerd door hogere opbrengsten verhuringen op het product Maatschappelijk Vastgoed. Daarnaast is er een onderbesteding op de onderhoudslasten.