Serviceorganisatie

Het verschil op het programma Serviceorganisatie bedraagt € 7,4 mln positief, € 5,0 mln voor Rotterdamse Serviceorganisatie en € 2,4 mln voor Concernhuisvesting.
Bij de Rotterdamse Serviceorganisatie wordt de onderbesteding op personeel verklaard door een combinatie van niet ingevulde vacatures en een hogere uitstroom dan eerder werd aangenomen.
Op de concernbrede budgetten voor gebieds- en concerncommunicatie en op het automatiseren van processen in het kader van het MVP hebben minder bestedingen plaatsgevonden.
Daarnaast zijn er onderbestedingen op het gebied van risico inventarisatie & evaluatie, verklaringen omtrent gedrag en management development.
In 2016 is er minder onttrokken aan de reserve Innovatie & Digitalisering als gevolg van lagere bestedingen op de ICT projecten DWARRS en digitalisering. Deze projecten zijn onderdeel van een meerjarenprogramma, waardoor de kosten zullen overlopen naar 2017.
Het resultaat op het product Concernhuisvesting bedraagt 2,4 mln. De uitvoering van een aantal verhuisprojecten, waaronder Wijnhaven 110, Cloese 200, Hofdijk en Timmerhuis, valt niet samen met de planning. Hierdoor is het resultaat € 2,4 mln voordeliger uitgevallen dan begroot.