Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bankgaranties

Ultimo 2016 heeft de gemeente Rotterdam voor in totaal € 0,7 mln aan bankgaranties uitstaan. Dit betreft in de meeste gevallen huurgaranties. Het bedrag komt ten laste van obligoruimte bij ABN AMRO.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume

Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume is door het college een eenduidige gedragslijn ontwikkeld. Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen heeft de gemeente geen voorziening getroffen.
Uitgangspunt is het BBV waarin staat voorgeschreven dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume geen verplichting mag worden opgenomen.
Uitzonderingen vormen specifieke posten voor pensioenen van bestuurders. Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (met onderbouwing). Op grond van de onderbouwing wordt beoordeeld of de geïnventariseerde verplichtingen leiden tot een verstorend effect.
Er is sprake van een verstorend effect indien de mutaties in de omvang van de gemiddelde verplichtingen of de lasten voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, over een periode van vier jaar meer dan 2% bedraagt van het totaal aan personele lasten van de jaarrekening (t-1).
De personele lasten betreffen de economische categorieën 1.1 en 1.2. Indien sprake is van een verstorend effect, is sprake van een ‘niet vergelijkbaar volume’. In dat geval wordt in de concernjaarrekening een voorziening gevormd voor het deel dat de norm van 2% overschrijdt. Indien het risico zich voordoet, dan beslist het college bij de bestuursrapportages over de budgettaire consequenties. De gemiddelde omvang van de aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de periode 2016 tot en met 2019 bedraagt € 7,3 mln. De tolerantienorm voor 2015 bedraagt € 15,8 mln. De gemeente blijft zo ruim onder de tolerantienorm.

Renteswaps

De gemeente heeft in 2009 en 2010 renteswaps afgesloten om toekomstige renterisico’s te beperken. Daarna zijn geen nieuwe renteswaps meer afgesloten. Het totale volume van de lange financieringsbehoefte dat door middel van swaps tegen toekomstige renterisico’s is beschermd bedraagt per ultimo 2016 € 235 miljoen. Al deze swaps zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een van de meest veilige banken ter wereld. De gemiddelde rente van de onderliggende financiering in combinatie met de swaps bedroeg in 2016 3,44%. De renteswaps zijn effectief.
Een renteswap heeft bij afsluiten een marktwaarde van € 0. Afhankelijk van ontwikkelingen in de marktrente kan zich gedurende de looptijd van een renteswap een (positieve of negatieve) marktwaarde ontwikkelen. De marktwaarde van de renteswaps zal echter aan het einde van de looptijd altijd weer teruglopen tot € 0. De theoretische marktwaarde van de renteswaps bedroeg ultimo 2016 -/- € 90,4 mln (ultimo 2015 was dit -/- € 69,7 mln). Deze marktwaarde is echter alleen van belang indien er sprake is van een bijstortverplichting – daarbij wordt een bedrag tot maximaal de marktwaarde ter zekerheid aan de tegenpartij in onderpand gegeven – of als er voortijdig moet worden afgekocht. Omdat voor de gemeente geen bijstortverplichting geldt en er contractueel geen bijzondere ontbindende voorwaarden bestaan, is deze theoretische marktwaarde voor de gemeente niet relevant.

Bedragen x € 1.000

BNG 212515

BNG 253507

BNG 253508

BNG 260784

Type instrument

Payer swap

Payer swap

Receiver swap

Payer swap

Tegenpartij

BNG Bank

BNG Bank

BNG Bank

BNG Bank

Onderliggende waarde

50.000

100.000

-100.000

85.000

Jaar van afsluiten

2009

2010

2010

2010

Ingangsjaar

2009

2010

2010

2012

Looptijd

10 jaar

50 jaar

20 jaar

50 jaar

Betaalde rente

3,765%

3,103%

Euribor

3,310%

Ontvangen rente

Euribor

Euribor

3,350%

Euribor

Onderliggende lening(en)

10018570
10018650

10017700

10018560
10018640

Hoofdsom onderliggende lening(en)

50.000

100.000

85.000

Marktwaarde per 31-12-2016

-5.647

-58.365

30.955

-57.313

Marktwaarde per 31-12-2015

-7.050

-44.645

26.848

-44.819

Huurverplichtingen

Voor de vastgoedexploitatie wordt een aantal vastgoedobjecten ,meerjarig gehuurd. Onderstaande tabel toont de huurverplichtingen voor 2017 en de daarop volgende jaren.

Huurverplichtingen

Begindatum

Einddatum

Verplichting

Huurcontract voor:

Concernhuisvesting

1-10-2001

14-11-2043

458.549

Exploitatie vastgoed MPRV

1-7-2003

10-6-2055

349.177

Exploitatie vastgoed niet-MPRV

3-9-2009

3-9-2019

4.814

Totaal

812.540

Inkoopverplichtingen

Onderstaand worden de lopende contracten boven de € 500 vermeld waarvoor langlopende inkoopverplichtingen bestaan.

Leverancier Naam

Ingangsdatum contract(start A1)

Verval Datum

Verplichting

AVR-Afvalverwerking B.V.

1-4-1998

31-12-2030

300.115

Coeur du Sud B.V.

1-11-2013

31-10-2033

167.514

Heijmans Utiliteit

2-2-2012

31-12-2027

80.145

VolkerRail Nederland B.V.

25-2-2016

15-2-2019

71.900

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

7-12-2015

7-12-2018

70.991

Mobilis B.V.

22-1-2016

30-4-2020

63.112

CSU Cleaning Services B.V.

8-7-2016

7-7-2023

28.244

AVR-Afvalverwerking B.V.

1-4-1998

13-12-2030

18.098

Rijkswaterstaat

1-1-2015

31-12-2025

17.403

E.ON Benelux Levering B.V.

1-1-2016

31-12-2017

17.116

Eneco Services B.V.

11-11-2008

31-12-2025

14.859

CSU Cleaning Services B.V.

8-7-2016

7-7-2023

10.439

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.

1-1-2016

30-6-2017

10.262

Bronij Infra B.V.

30-10-2010

30-4-2018

9.991

Meyra Retail & Services B.V.

1-4-2012

30-4-2018

7.884

Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.

1-1-2014

31-12-2017

7.684

Canon Nederland N.V.

1-9-2015

31-8-2018

7.184

Endenburg Elektrotechniek B.V.

1-5-2014

1-5-2019

6.164

Sprenkels Bestratingen B.V.

1-12-2016

30-11-2018

5.570

Greenchoice

1-1-2014

31-12-2017

5.296

Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf B.V.

1-12-2016

30-11-2018

5.255

RGG cluster zwembaden ESCo Invest

28-4-2011

31-12-2021

4.745

Gom Schoonhouden B.V.

8-7-2016

7-7-2023

4.698

SSC Flex B.V.

1-2-2013

31-12-2017

4.512

Ferro-Fix B.V.

30-4-2010

30-4-2018

4.496

Dura Vermeer Groep N.V.

26-1-2015

31-12-2017

4.426

RGG KPP ESCo Invest B.V.

23-3-2015

31-12-2024

4.362

Boskalis Nederland B.V.

19-5-2014

18-5-2018

4.075

Gom Schoonhouden B.V.

8-7-2016

7-7-2023

4.069

Pelican Rouge Coffee Solutions B.V.

1-2-2010

1-5-2017

3.991

Van Straaten Post Utrecht B.V.

1-8-2016

31-7-2018

3.944

N.V. IRADO

1-10-2003

31-12-2023

3.901

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.

1-8-2011

31-7-2017

3.861

Citytec B.V.

1-4-2015

31-3-2023

3.826

Dell Benelux Call Centre

25-6-2015

25-6-2017

3.693

Citytec B.V.

1-4-2015

31-3-2023

3.649

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

1-12-2016

30-11-2018

3.517

Combinatie Plas van Heenvliet

1-1-2012

31-12-2020

3.505

BTL Bomendienst B.V

1-1-2016

31-12-2017

3.474

T-Mobile Netherlands B.V.

29-6-2016

28-6-2019

3.472

Conclusion Learning Centers B.V.

1-11-2012

31-10-2017

3.361

Nationale Bomenbank B.V.

1-1-2016

31-12-2017

3.209

Stichting Welzijn Noord

1-1-2016

31-12-2017

2.993

Magis 010 B.V.

1-1-2014

31-12-2017

2.864

Welzorg Nederland B.V.

1-4-2012

30-4-2018

2.836

Gebr. Kloens Bestratingen B.V.

1-12-2016

30-11-2018

2.669

Tele2 Nederland B.V.

1-11-2016

31-10-2022

2.525

GKB Realisatie B.V.

1-1-2016

31-12-2017

2.468

Compass Group Nederland B.V.

1-2-2013

31-1-2018

2.200

Ravo B.V.

1-7-2015

30-3-2017

2.145

Krinkels B.V.

1-1-2016

31-12-2017

2.096

Kroeze Infra B.V.

20-5-2016

30-12-2017

2.087

ProRail B.V.

13-5-2016

13-5-2020

2.030

Buko Infrasupport B.V.

1-8-2015

31-7-2017

2.007

Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.

1-11-2012

29-2-2028

1.992

Nijmeegse Betonindustrie De Hamer B.V.

1-1-2016

31-12-2017

1.976

KPN B.V.

1-7-2010

16-11-2017

1.936

Bylandt B.V.

1-5-2014

30-4-2018

1.908

Kroeze Infra B.V.

9-5-2016

24-3-2018

1.873

De Heer land en water B.V.

1-1-2016

31-12-2017

1.852

Stedin Netbeheer B.V.

18-1-2013

18-1-2018

1.739

M. Ringelberg Touringcars B.V.

1-8-2011

31-7-2017

1.705

SSI Schafer B.V.

9-2-2015

10-2-2018

1.625

AM&P Projecten B.V.

1-12-2014

30-4-2017

1.569

Jean Heybroek B.V.

15-12-2015

14-12-2017

1.500

Oracle Nederland B.V.

20-4-2010

30-5-2017

1.411

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

1-7-2015

1-7-2019

1.409

Breijer Contractonderhoud B.V.

2-5-2013

30-4-2018

1.390

MCX Administration Services B.V.

1-3-2015

28-2-2017

1.385

GKB Realisatie B.V.

1-3-2014

31-12-2017

1.362

COMPAREX Nederland B.V.

1-6-2016

31-5-2018

1.344

Canon Nederland N.V.

1-9-2015

31-8-2018

1.291

Verwey Vastgoed B.V.

1-6-2014

31-5-2017

1.279

Lightwell B.V.

1-6-2014

31-5-2022

1.245

Vosko Networking B.V.

1-7-2015

30-6-2017

1.242

Canon Nederland N.V.

1-9-2015

31-8-2018

1.242

Unique Nederland B.V.

1-4-2013

1-4-2017

1.223

Mouwrik Waardenburg B.V.

1-1-2014

31-12-2017

1.210

Dura Vermeer Infrastructuur B.V.

6-12-2016

31-12-2017

1.166

ACW AannemersCombinatie Waardenburg B.V.

19-6-2015

31-12-2017

1.157

Magis 010 B.V.

1-1-2014

31-12-2017

1.151

Centric Netherlands B.V.

1-12-2015

30-11-2017

1.116

Janssen-Fritsen B.V.

1-1-2016

31-12-2017

1.109

Aebi Schmidt Nederland B.V.

1-7-2015

30-6-2017

1.040

Boomkwekerij Ebben B.V.

1-10-2014

30-9-2018

1.035

Van Waning Bouw B.V.

16-6-2016

16-6-2017

1.035

Domeinen Roerende Zaken

1-1-2014

31-12-2019

1.002

Schildersbedrijf N. van der Ham

22-7-2016

31-12-2017

996

Boonstoppel Groen B.V.

1-1-2016

31-12-2017

988

Rijkswaterstaat

1-5-2015

1-1-2019

981

Jac. Barendregt

15-8-2016

31-12-2017

955

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

1-1-2015

31-12-2019

950

Dyka B.V.

1-11-2016

31-10-2017

927

Joosten Kunststoffen Delft B.V.

1-11-2016

31-10-2017

913

Aannemingsbedrijf Van Driel B.V.

1-3-2015

28-2-2018

902

Groshart Elektrotechniek B.V.

1-3-2015

28-2-2018

861

Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V.

8-7-2016

7-7-2023

850

Koninklijke PostNL B.V.

1-6-2014

1-6-2017

849

Struyk Verwo Infra B.V.

1-7-2013

30-6-2017

834

Van Dorp installaties B.V.

1-5-2015

30-4-2018

813

Bodac B.V.

1-6-2016

31-5-2018

800

Deli XL B.V.

1-10-2014

30-9-2017

795

Darthuizer B.V.

1-10-2014

30-9-2018

792

Yacht B.V.

12-5-2016

11-5-2018

792

Scholten Awater B.V.

1-6-2015

31-5-2017

789

Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V.

1-5-2013

30-4-2017

789

JenS Beenhakker B.V.

1-5-2012

30-4-2018

785

Stichting Social Impact Bond Rotterdam WRZ

1-6-2015

30-6-2021

774

Elektrotechnisch Installatiebureau Basro B.V.

1-3-2015

28-2-2018

748

Donkergroen B.V.

1-1-2016

31-12-2017

748

Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V

16-1-2015

31-12-2017

738

combinatie Versluys-Kraaijeveld v.o.f.

1-1-2014

31-12-2017

715

Struyk Verwo Infra B.V.

1-5-2012

1-6-2017

711

Plan Bee Onderhoud en Advies B.V.

1-3-2015

28-2-2018

704

GKB Realisatie B.V.

25-11-2015

30-6-2017

695

Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.

1-1-2016

31-12-2017

692

Iv-Infra B.V.

27-5-2014

2-6-2017

667

Alphatron Security Systems B.V.

15-10-2012

14-10-2017

665

Europort Pharmaceuticals B.V.

1-10-2015

30-9-2018

651

D. Veerman jr. Boomkwekerijen B.V.

1-10-2014

30-9-2018

646

Boomkwekerij Gebr. Van den Berk B.V.

1-10-2014

30-9-2018

645

Eurofins Omegam B.V.

1-6-2014

31-5-2018

633

Megaborn Traffic Development B.V.

28-5-2014

2-6-2017

633

Lyreco Nederland B.V.

1-12-2014

1-12-2017

625

Burdock Bouw en Infra B.V.

12-5-2016

11-5-2018

612

Antea Nederland B.V.

3-6-2014

2-6-2017

604

Den Boer Groenprojecten

1-1-2016

31-12-2017

596

Voort B.V.

12-5-2016

11-5-2018

593

Rijkswaterstaat

1-7-2016

1-7-2019

593

Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.

1-1-2014

31-12-2017

582

HRGroep B.V.

8-7-2016

9-6-2017

574

D. Veerman jr. Boomkwekerijen B.V.

1-10-2014

30-9-2018

572

Donkergroen B.V.

17-8-2015

16-8-2017

560

HaskoningDHV Nederland B.V.

2-6-2014

1-6-2017

559

Careyn Maatschappelijke Dienstverlening B.V.

1-1-2016

31-12-2017

556

Solyne B.V.

12-5-2016

11-5-2018

555

Sanitronics International B.V.

1-7-2014

1-7-2024

546

SSI Schafer B.V.

9-2-2015

10-2-2018

535

W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V.

28-9-2015

31-12-2017

519

Alphatron Security Systems B.V.

23-6-2014

23-6-2019

518

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

30-7-2013

30-7-2020

518

Istimewa Elektrotechniek B.V.

15-2-2016

14-2-2018

516

Coeur du Sud B.V.

1-6-2016

31-12-2018

515

Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.

17-8-2015

16-8-2017

514

Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.

1-1-2016

31-12-2017

500

Inkooporders

Onderstaand worden de openstaande inkooporders boven de € 500 vermeld die een afnameverplichting hebben voor 2017 en latere jaren.

Leveranciersnaam

Verplichting

Combinatie VolkerRail - Mobilis

65.667

Combinatie Aanpak Maastunnel

57.401

E.ON Benelux Levering B.V.

11.340

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

10.400

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

9.291

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

9.199

InnovationQuarter

8.138

ProRail B.V.

7.988

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

6.621

Greenchoice

6.327

Strukton Infratechnieken B.V.

4.946

Venko Schilderwerken B.V.

4.250

Aannemingsbedrijf Betsema B.V.

2.998

KWS Infra B.V.

2.913

Wind Design & Build B.V.

2.785

Coeur du Sud B.V.

2.777

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

2.354

Magis 010 B.V.

2.278

Combinatie Hegeman-VDS

2.270

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

2.205

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

1.981

Stedin Netbeheer B.V.

1.850

Stichting GreenPort Noord-Holland Noord

1.633

V.O.F. Combinatie Kroeze Infra B.V. / Hollandia Infra B.V.

1.621

Stichting Laurens

1.556

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

1.509

Aannemingsbedrijf H.J. Jurriens B.V.

1.419

Valmont Nederland B.V.

1.397

Stichting Mobiel Erfgoed Centrum

1.397

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

1.340

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

1.300

NRE Amsterdam I B.V.

1.260

Stichting Woonstad Rotterdam

1.200

GKB Realisatie B.V.

1.157

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

1.092

B&A WMO Diensten B.V.

1.038

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

994

Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel B.V.

968

BAM Infra B.V.

947

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

933

Kroeze Infra B.V.

916

Conclusion Learning Centers B.V.

915

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

885

AVR-Afvalverwerking B.V.

859

Rijkswaterstaat

851

SDW Arbeidsintegratie B.V.

848

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

785

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

757

Canon Nederland N.V.

756

JenS Beenhakker B.V.

753

W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V.

751

Gom Schoonhouden B.V.

750

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

748

Stichting Humanitas

748

Aafje Hulpthuis BARR B.V.

745

Gemeente Westvoorne

735

Challenge Sports Holding B.V.

722

Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

716

Groundwater Technology B.V.

714

Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer

700

Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer

700

N.V. IRADO

688

Architektenburo K. van Velsen B.V.

681

Meyra Retail & Services B.V.

680

Provincie Noord-Holland

637

Hompert Renes BV

627

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

600

K_Dekker bouw & infra b.v.

577

Leids Universitair Medisch Centrum LUMC

559

Cannock Chase Public

557

Sprenkels Bestratingen B.V.

553

KPN B.V.

550

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

539

Astro Nederland B.V.

533

Elektrotechnisch Installatieburo Geerdijk B.V.

521

Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V.

508

DCIJ Fase I B.V.

502

Parkmobile Benelux B.V.

500

Het totaal bedrag aan openstaande inkooporders kleiner dan € 500 die een afnameverplichtingen hebben voor 2017 en latere jaren is € 104.169.

De gemeente Rotterdam is voor de ontwikkeling van project Hart van Zuid een design, Build, Finance, Maintain en Operate samenwerking aangegaan. Onderdeel van deze samenwerking betreft de mogelijkheid tot het uitoefenen van een put en call optie van het zwembad en het kunstenpand.

Subsidieverplichtingen

Verplichtingen boven de € 500 van subsidies die toegekend zijn in 2016 waarvan de activiteiten gedeeltelijk of geheel plaatsvinden in 2017.

Subsidieverplichtingen

2017

Cultuur

72.298

Onderwijs

19.877

Activering en Welzijn

1.868

Jeugdgezondheidszorg en opvoeding

2.890

Stedelijk Welzijn

4.222

Overig

1.120

Eindtotaal

102.276

De stand 2017 wijkt sterkt af van die van 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat het merendeel van de subsidies die betrekking hebben op 2017 zijn aangegaan in 2016.

In tegenstelling tot 2015 waarin de subsidies 2016 ook daadwerkelijk zijn aangegaan in 2016.

Leveringsverplichtingen

Huurvorderingen van huurcontracten boven de € 500 op jaarbasis op portefeuilleniveau.

Portefeuille

Totaal

Bedrijfsmatig Onroerend Goed

3.731

Brandstofverk punten & Reclame

4.710

Concernhuisvesting

3.072

Kunst & Cultuur

7.312

Onderwijs

729

Parkeren

2.067

Sport & Recreatie

1.916

Eindtotaal

23.537

Schatkistbankieren

Toets drempel schatkistbankieren

2014

2015

2016

2016 Q1

2016 Q2

2016 Q3

2016 Q4

Grondslag: omvang oorspronkelijke begroting

3.776.978

3.623.553

3.492.398

3.492.398

3.492.398

3.492.398

3.492.398

Drempelbedrag

10.304

9.997

9.735

9.735

9.735

9.735

9.735

Gemiddelde omvang banksaldi

11.459

6.352

3.784

4.445

3.886

2.200

4.603

Ruimte (+) / overschrijding (-)

-1.155

3.645

5.951

5.290

5.849

7.535

5.132

Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren mogen de gemeenten een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aanhouden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting – 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln en 0,2% voor alles daarboven – en kwam voor 2016 uit op € 9,7 mln. In 2014, het eerste jaar na invoering van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden is het drempelbedrag overschreden. Naar aanleiding daarvan zijn de cashmanagementprocedures aangepast om een herhaling hiervan te voorkomen. In de afgelopen jaren is de gemiddelde omvang van de positieve banksaldi dan ook verder gedaald. Gemiddeld over het jaar 2016 bedroegen de positieve saldi op de bankrekeningen € 3,8 mln. In elk kwartaal bleven de gemiddelde banksaldi ruim onder de drempel van € 9,7 mln.