Bestuur en dienstverlening

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Bestuur en dienstverlening

Baten

19.344

17.836

18.074

238

Lasten

146.356

149.059

146.503

-2.556

Saldo

-127.012

-131.223

-128.429

-2.794

Raad

Baten

1.331

0

16

16

Lasten

5.185

5.261

5.183

-78

Saldo

-3.854

-5.261

-5.167

-94

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Baten

707

652

642

-10

Lasten

6.117

6.290

6.041

-250

Saldo

-5.410

-5.638

-5.398

-240

College

Baten

0

0

0

0

Lasten

14.395

10.754

10.453

-301

Saldo

-14.395

-10.754

-10.453

-301

Gebiedscommissies

Baten

78

137

128

-10

Lasten

4.230

6.053

4.628

-1.425

Saldo

-4.152

-5.915

-4.500

-1.415

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Baten

2.403

48

647

599

Lasten

62.676

62.542

60.973

-1.570

Saldo

-60.272

-62.495

-60.326

-2.169

Dienstverlening (frontoffice)

Baten

13.355

15.093

15.615

523

Lasten

33.015

34.924

37.075

2.152

Saldo

-19.660

-19.831

-21.460

1.629

Burgerzaken

Baten

1.470

1.906

1.026

-880

Lasten

20.737

23.235

22.151

-1.085

Saldo

-19.268

-21.329

-21.124

-205

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het programma Bestuur en dienstverlening en het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.