Openbare orde en veiligheid

Tabel baten en lasten per programma

Resultaat

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Programma: Openbare orde en veiligheid

Baten

23.553

7.104

8.797

1.694

Lasten

144.917

154.481

157.742

3.261

Saldo

-121.363

-147.377

-148.945

1.567

Veilig

Baten

5.177

1.862

2.517

655

Lasten

40.582

41.597

43.868

2.270

Saldo

-35.405

-39.735

-41.351

1.616

Crisisbeheersing en brandweer

Baten

0

0

544

544

Lasten

54.067

53.549

54.425

876

Saldo

-54.067

-53.549

-53.880

332

Handhaven wet- en regelgeving

Baten

18.376

5.242

5.736

495

Lasten

50.268

59.335

59.450

115

Saldo

-31.891

-54.093

-53.713

-380