Raad

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Raad

Baten

1.331

0

16

16

Lasten

5.185

5.261

5.183

-78

Saldo

-3.854

-5.261

-5.167

94

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Raad

Totaal baten

0

0

16

16

Opbrengsten derden

0

0

16

16

Totaal lasten

5.185

5.261

5.183

-78

Interne Lasten

156

156

156

1

Overige doorbelastingen

156

156

156

1

Programmalasten

3.574

3.557

3.505

-52

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.552

1.416

1.488

72

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.686

1.840

1.787

-52

Overige programmalasten

336

302

230

-72

Apparaatslasten

1.455

1.548

1.522

-26

Personeel

1.321

1.318

1.277

-42

Overige apparaatslasten

134

229

245

16

Reserves

1.331

0

0

0

Vrijval reserves

1.331

0

0

0

Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Raad

1.331

0

0

0

 

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Opbrengsten derden

16

0

16

2. Subsidies en inkomensoverdrachten

0

-52

52

3. Personeel

0

-42

42

4. Overige apparaatslasten

0

16

-16

Toelichting
1. Opbrengsten derden en 4. Overige apparaatslasten

De opbrengsten derden zijn vergoedingen van derden voor voorgeschoten kosten commissiereizen.

2. Subsidies en inkomensoverdrachten

De gerealiseerde onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere realisatie van de kosten in het kader van de uitkering subsidies referendum woonvisie (€ 46).

3. Personeel

De onderbesteding betreft de vrijval van de op de balans gereserveerde pensioenpremierestituties voor (oud)raadsleden.