Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Baten

707

652

642

-10

Lasten

6.117

6.290

6.041

-250

Saldo

-5.410

-5.638

-5.398

240

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Totaal baten

707

361

442

81

Opbrengsten derden

697

361

419

58

Bijdragen rijk en mede-overheden

9

0

23

23

Totaal lasten

6.117

6.290

6.041

-250

Interne Lasten

291

281

266

-16

Overige doorbelastingen

291

281

266

-16

Programmalasten

610

675

716

41

Kapitaallasten

97

92

92

0

Overige programmalasten

6

6

3

-3

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

508

577

620

43

Apparaatslasten

5.215

5.334

5.059

-275

Overige apparaatslasten

293

294

220

-74

Inhuur

327

157

375

218

Personeel

4.595

4.883

4.464

-419

Reserves

0

291

200

-91

Onttrekking aan reserves

0

91

0

-91

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

91

0

-91

Vrijval reserves

0

200

200

0

Reserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

0

200

200

0

 

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Opbrengsten derden

58

0

58

2. Bijdrage rijk en mede-overheden

23

0

23

3. Overige interne doorbelastingen

0

-16

16

4. Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

41

-41

5. Personeel

0

-419

419

6. Inhuur

0

218

-218

7. Overige apparaatslasten

0

-59

59

8. Overig

0

-15

15

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

9. Vrijval bestemmingsreserve

-91

0

-91

Toelichting
1. Opbrengsten derden

Hogere baten door extra werkzaamheden bij de Rekenkamer en Ombudsman voor de aangesloten gemeenten.

2. Bijdrage rijk en mede-overheden

UWV bijdrage ten behoeve van de Ombudsman.

3. Overige interne doorbelastingen

Per saldo lagere doorbelastingen vanuit en naar het concern voor geleverde diensten.

4. Inkopen en uitbestede werkzaamheden

Betreffen incidentele extra kosten voor verbouwing -en uitbreidingskosten voor met name het pand van de Ombudsman.

5. Personeel, 6. Inhuur, 7. Overige apparaatslasten en 8. Overig

De onderbesteding op personele kosten wordt ten dele gecompenseerd door de
hogere inhuurkosten. Per saldo wordt de gerealiseerde onderschrijding voornamelijk veroorzaakt bij het onderdeel Griffie door de lagere realisatie op personele kosten (€ 202) en niet gerealiseerde kosten uitbestede werkzaamheden (€ 90).
De overige afwijking wordt gezien de minimale omvang niet toegelicht.

9. Vrijval bestemmingsreserve

Voor € 91 is de bestemmingsreserve BMR 14+ Griffie niet vrijgevallen of onttrokken, omdat de afhandeling nog loopt.