College

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

College

Baten

0

0

0

0

Lasten

14.395

10.754

10.453

-301

Saldo

-14.395

-10.754

-10.453

301

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

College

Totaal baten

0

0

0

0

Opbrengsten derden

0

0

0

0

Totaal lasten

14.395

10.754

10.453

-301

Interne Lasten

0

8

6

-3

Overige doorbelastingen

0

8

6

-3

Programmalasten

10.416

6.298

7.165

867

Overige programmalasten

10.352

6.093

7.142

1.050

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

51

205

15

-191

Subsidies en inkomensoverdrachten

12

0

8

8

Apparaatslasten

3.980

4.448

3.283

-1.165

Overige apparaatslasten

3.019

3.171

2.290

-881

Personeel

961

1.277

992

-284

Toelichting

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Overige programmalasten

0

1.050

-1.050

2. Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

-186

186

3. Overige apparaatslasten

0

-881

881

4. Personeel

0

-284

284

Toelichting
1. Overige programmalasten

Er is sprake van een overschrijding op overige programmalasten. Dit komt omdat er meer gedoteerd moet worden aan de voorziening pensioenen voor oud bestuurders. De berekende contante waarde van de voorziening ligt enerzijds hoger door de lagere rente. Anderzijds is sprake van een steeds hogere levensverwachting. Hierdoor is er meer geld nodig voor de pensioenen. Hoewel gedurende 2016 al € 5 mln extra was gebudgetteerd, komt de berekening gemaakt door de externe deskundige nog eens €1,05 mln hoger uit.

2. Inkopen en uitbestede werkzaamheden

Voor het college werden minder kosten gemaakt of doorbelast dan begroot.

3. Overige apparaatslasten

De regeling voor wachtgelden is een regeling voor drie jaar na ontslag. Vooral de groep ex-bestuurders van de ex-deelgemeenten die in deze regeling zitten, drukken op dit budget. Omdat minder personen gebruik hebben gemaakt van de regeling, komt het uitbetaalde bedrag lager uit dan begroot.

4. Personeel

De onderbesteding op het budget wordt veroorzaakt omdat in de begroting rekening gehouden wordt met fluctuatie in het aantal wethouders per college. Er zijn in deze collegeperiode minder wethouders dan begroot.