Gebiedscommissies

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Gebiedscommissies

Baten

78

137

128

-10

Lasten

4.230

6.053

4.628

-1.425

Saldo

-4.152

-5.915

-4.500

1.415

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Gebiedscommissies

Totaal baten

57

0

5

5

Opbrengsten derden

57

0

5

5

Totaal lasten

4.230

6.053

4.628

-1.425

Interne Lasten

2

0

6

6

Overige doorbelastingen

2

0

6

6

Programmalasten

4.228

6.053

4.622

-1.431

Overige programmalasten

13

0

3

3

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

633

1.186

895

-290

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.582

4.867

3.723

-1.144

Reserves

21

137

122

-15

Onttrekking aan reserves

0

137

122

-15

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

137

122

-15

Vrijval reserves

21

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

21

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Bewonersinitiatieven

5

-1.183

1.188

2. Participatie

0

-171

171

3. Representatie

0

-71

71

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

4. Lagere onttrekking reserve Promotie Rozenburg

-15

0

-15

Toelichting
1. Bewonersinitiatieven, 2. Participatie en 3. Representatie

De realisatie op het product gebiedscommissie is in 2016 € 1,4 mln lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van minder uitgaven aan bewonersinitiatieven dan begroot. De gebiedscommissies gaan zorgvuldig om met publieke middelen en maken een zorgvuldige afweging bij elke bewonersinitiatief dan wel participatietraject.

4. Promotie Rozenburg

Bij gebied Rozenburg heeft de geplande onttrekking bestemmingsreserve Promotie Rozenburg niet volledig plaats gevonden. Het betreft een project dat deels loopt in 2016 en deels in 2017.