Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Baten

2.403

48

647

599

Lasten

62.676

62.542

60.973

-1.570

Saldo

-60.272

-62.495

-60.326

2.169

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Totaal baten

996

0

599

599

Overige baten

150

0

40

40

Opbrengsten derden

641

0

331

331

Bijdragen rijk en mede-overheden

206

0

229

229

Totaal lasten

62.676

62.542

60.973

-1.570

Interne Lasten

17.259

15.681

15.792

111

Overige doorbelastingen

1.091

8

118

111

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

16.168

15.674

15.674

0

Programmalasten

7.120

6.949

4.818

-2.130

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.092

4.025

2.451

-1.574

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.506

2.697

2.145

-553

Overige programmalasten

522

226

221

-5

Sociale uitkeringen

0

0

1

1

Apparaatslasten

38.297

39.913

40.363

450

Inhuur

251

246

904

658

Personeel

36.426

38.493

38.477

-16

Overige apparaatslasten

1.620

1.174

981

-193

Reserves

1.407

48

48

0

Onttrekking aan reserves

1.399

48

48

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

1.399

0

0

0

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

0

48

48

0

Vrijval reserves

8

0

0

0

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

8

0

0

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Inkopen en uitbestede werkzaamheden

0

-1.574

1.574

2. Subsidies en inkomensoverdrachten

0

-553

553

3. Inhuur

0

658

-658

4. Baten

599

0

599

5. Personeel en overige apparaatslasten

0

-209

209

6. Overige programmalasten en sociale uitkeringen

0

-4

4

7. Interne lasten

0

111

-111

Toelichting
1. Inkopen en uitbestede werkzaamheden

Er zijn verschillende geplande activiteiten niet of in mindere mate uitgevoerd, zoals initiatieven rond de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB), G4-bijeenkomsten, dienstreizen en een verrekening met de bijdrage Zuidvleugel 2015 (€ 556). Van het directiebudget voor activiteiten, mobiliteit en ontwikkeling is slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt (€ 213). Het budget voor Verhaal van de Stad is gedeeltelijk uitgegeven omdat een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2017.Tevens is sprake geweest van een verschuiving van uitbesteed werk naar inhuur.

2. Subsidies en inkomensoverdrachten

De begrote bijdrage bestuurskosten jeugdzorg (€ 450) is in 2016 niet gerealiseerd. Voor 2016 konden de knelpunten binnen jeugdhulp nog opgevangen worden binnen andere onderdelen van het product Zorg Jeugd. Overheveling was daarom niet nodig.

3. Inhuur

Er was sprake van niet begrote inhuur voor een WOB-coördinator voor een bedrag van € 90. Tevens is sprake geweest van een verschuiving van uitbesteed werk naar inhuur (€ 519 overbesteding). De onderbesteding op het budget voor het Meerjaren Verbeterprogramma is hier deels voor benut.

4. Baten

Niet alle projectopbrengsten (€ 214) waren begroot. Hier staan € 168 aan projectlasten tegenover die ook niet waren begroot. Daarnaast zijn er diverse overige posten bij verschillende afdelingen, allen met een voordeel kleiner dan € 50.

5. Personeel en overige apparaatslasten

In 2016 is minder dan begroot gebruik gemaakt van de tijdelijke overmaat op budgetten. Deze budgetten waren opgenomen om de verandering tot een kleinere en meer wendbare organisatie te mogelijk te maken.

6. Overige programmalasten en sociale uitkeringen

Dit betreft een saldo van verschillende, kleine afwijkingen.

7. Interne lasten

Dit heeft betrekking op een interne verrekening voor Gebiedsgericht Werken.