Dienstverlening (frontoffice)

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Dienstverlening (frontoffice)

Baten

13.355

15.093

15.615

523

Lasten

33.015

34.924

37.075

2.152

Saldo

-19.660

-19.831

-21.460

-1.629

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Dienstverlening (frontoffice)

Totaal baten

13.158

14.553

15.344

792

Opbrengsten derden

12.797

12.393

13.006

613

Bijdragen rijk en mede-overheden

347

160

338

178

Overige baten

14

0

0

0

Dividenden

0

2.000

2.000

0

Totaal lasten

33.015

34.924

37.075

2.152

Interne Lasten

5.687

7.406

7.391

-15

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.595

10.692

10.692

0

Overige doorbelastingen

-2.908

-3.286

-3.300

-15

Programmalasten

12.248

12.077

14.085

2.008

Overige programmalasten

5.689

5.654

5.916

262

Kapitaallasten

786

616

2.697

2.081

Subsidies en inkomensoverdrachten

350

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.423

5.807

5.472

-335

Apparaatslasten

15.080

15.441

15.599

158

Personeel

13.782

13.792

14.085

293

Overige apparaatslasten

779

568

512

-56

Inhuur

519

1.081

1.001

-79

Reserves

197

540

271

-269

Onttrekking aan reserves

132

540

271

-269

Masterplan Dienstverlening

132

540

271

-269

Vrijval reserves

65

0

0

0

Masterplan Dienstverlening

65

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

  1. Leges

603

246

-357

  1. Kapitaallasten

0

2.081

- 2.081

  1. Dienstverlening

189

-175

364

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

4. Bestemmingsreserves

- 269

0

0

Toelichting
1. Leges

De legesinkomsten zijn € 603 hoger met name door meer reisdocumenten in de laatste maanden van het jaar. Hierdoor zijn ook de rijksafdrachten hoger uitgevallen.

2. Kapitaallasten

Als gevolg van de buitengebruikstelling van ICT activa uit de jaren 2008-20010 zijn € 2 mln hogere kapitaallasten gerealiseerd. Dit in verband met de vervanging door het nieuwe concernzaaksysteem. Destijds zijn de ICT uitgaven geactiveerd met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Hiermee is de afschrijvingstermijn teruggebracht tot 6 jaar.

3. Dienstverlening

De personele uitgaven voor de dienstverlening zijn in verband met de extra aanvragen hoger uitgevallen. De hogere uitgaven worden gedekt door de extra legsinkomsten en extra overige inkomsten. Verder zijn er lagere programmalasten dienstverlening gerealiseerd. Totaal
€ 175 lagere lasten.

4. Bestemmingsreserves

Vanwege de lagere programmalasten dienstverlening is de onttrekking aan de bestemmingsreserve € 269 lager dan begroot. De uitgaven voor de doorontwikkeling van de dienstverlening en de servicecentra gaan plaatsvinden in 2017 en 2018 .