Burgerzaken

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Burgerzaken

Baten

1.470

1.906

1.026

-880

Lasten

20.737

23.235

22.151

-1.085

Saldo

-19.268

-21.329

-21.124

205

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Burgerzaken

Totaal baten

602

714

663

-51

Opbrengsten derden

547

714

431

-283

Bijdragen rijk en mede-overheden

55

0

232

232

Overige baten

0

0

0

0

Totaal lasten

18.832

21.406

20.322

-1.085

Interne Lasten

8.715

8.437

8.889

452

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.022

8.325

8.325

0

Overige doorbelastingen

693

112

564

452

Programmalasten

2.893

4.898

3.297

-1.601

Overige programmalasten

465

460

265

-195

Kapitaallasten

753

703

704

1

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.637

3.686

2.277

-1.408

Subsidies en inkomensoverdrachten

38

49

50

1

Sociale uitkeringen

0

0

0

0

Apparaatslasten

7.225

8.071

8.136

64

Personeel

6.865

7.594

7.583

-11

Overige apparaatslasten

269

322

403

80

Inhuur

90

155

150

-5

Reserves

-1.038

-637

-1.466

-829

Onttrekking aan reserves

867

1.192

363

-829

Bestemmingsreserve Verkiezingen

867

892

99

-793

Masterplan Dienstverlening

0

300

263

-37

Toevoeging aan reserves

1.905

1.829

1.829

0

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.905

1.829

1.829

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Verkiezingen

0

- 1.154

1.154

2. Overig

-51

69

-120

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

3. Bestemmingsreserves

-829

0

-829

Toelichting
1. Verkiezingen

De kosten van de referenda Oekraine en Woonvisie zijn lager uitgevallen. Het referendum Oekraine is gerealiseerd met de extra rijksmiddelen ad € 1,0 mln. De kosten referendum Woonvisie zijn € 240 lager uitgevallen (begroot €1,5 mln, gerealiseerd € 1,26 mln).

2. Overig

Binnen het product Burgerzaken iets lagere baten gerealiseerd, dit betreft een saldo van hogere personele inkomsten uit detacheringen en lagere gerealiseerde baten bij het Stadsarchief. De overige uitgaven zijn iets hoger uitgekomen.

3. Bestemmingsreserves

Voor het referendum Oekraïne was het niet nodig om middelen aan de bestemmingsreserve Verkiezingen te onttrekken.