Veilig

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Veilig

Baten

5.177

1.862

2.517

655

Lasten

40.582

41.597

43.868

2.270

Saldo

-35.405

-39.735

-41.351

-1.616

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Veilig

Totaal baten

2.815

1.807

2.462

655

Opbrengsten derden

1.593

1.207

1.435

228

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.160

600

1.027

427

Overige baten

62

0

0

0

Totaal lasten

40.582

41.597

43.868

2.270

Interne Lasten

10.579

10.150

9.236

-914

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.322

7.692

7.692

0

Overige doorbelastingen

3.256

2.458

1.544

-914

Programmalasten

14.753

15.426

16.566

1.140

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

8.311

9.849

8.890

-959

Kapitaallasten

228

226

224

-2

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.835

5.351

5.960

609

Overige programmalasten

374

0

1.492

1.492

Sociale uitkeringen

6

0

0

0

Apparaatslasten

15.251

16.021

18.065

2.044

Overige apparaatslasten

381

182

479

298

Personeel

14.858

15.839

16.864

1.025

Inhuur

11

0

722

722

Reserves

2.362

55

55

0

Onttrekking aan reserves

2.307

55

55

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

307

55

55

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

2.000

0

0

0

Vrijval reserves

55

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

55

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Opbrengsten derden en overige bijdragen

-534

0

534

2. Leges horeca en evenementenvergunningen

150

0

-150

3. Rijk en mede overheden o.a. UWV

-271

0

271

4. Interne doorbelastingen o.a. huisvesting

0

600

-600

5. Personeelskosten

0

265

-265

6. Inhuur

0

51

-51

7. Subsidies

0

500

-500

8. Diverse overschrijdingen en verschuivingen

0

611

-611

9. Diverse overige apparaatslasten

0

244

-244

Toelichting
1. Opbrengsten derden en overige bijdragen

Opbrengsten derden is € 534 hoger dan begroot, dit wordt vooral veroorzaakt door externe detacheringen van een aantal medewerkers en bijdragen van woningcorporaties aan activiteiten rondom woonoverlast.

2. Leges horeca en evenementenvergunningen

De gerealiseerde legesinkomsten zijn achtergebleven bij de begroting met € 150. Er wordt door Veilig onderzocht of deze daling van de opbrengsten structureel van aard is.

3. Rijk en mede overheden o.a. UWV

De bijdragen van rijk en mede overheden zijn € 427 hoger uitgevallen. Dit wordt voor € 156 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. Voor de rest € 271 betreffen de extra baten vergoedingen voor ziekte en zwangerschap en een niet begrote extra subsidie van het ministerie van Veiligheid & Justitie voor hang en sluitwerk.

4. Interne doorbelastingen o.a. huisvesting

De overige doorbelastingen zijn met € 914 achtergebleven. Dit wordt volledig veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. Zonder de regio zouden de interne doorbelastingen met € 600 zijn overschreden, vooral veroorzaakt door bijdragen van Veilig aan activiteiten van andere programma’s (aanschaf vastgoed, huisvesting Stadsmariniers) en uren besteed aan activiteiten rond cameratoezicht.

5. Personeelskosten

De personeelskosten van Veilig zijn met € 1,0 mln overschreden. Dit wordt voor € 760 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. De rest van de overschrijding € 265 wordt vooral veroorzaakt door de CAO verhoging.

6. Inhuur

Inhuur is overschreden met € 722. Dit wordt voor € 671 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. De rest van de overschrijding € 51 wordt voornamelijk veroorzaakt door inhuur ter vervanging van een langdurige zieke.

7. Subsidies

Er zijn voor circa € 500 meer subsidies verstrekt dan was begroot. Dit betreft onder andere hang- en sluitwerk waarvoor subsidie vanuit het ministerie van V&J via Veilig naar de woningcorporaties is overgedragen.

8. Diverse overschrijdingen en verschuivingen

Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van Inkopen uitbestede werkzaamheden bij Focusaanpak Bospolder Tussendijken naar overige programmalasten. Verder waren er extra onvoorziene uitgaven in de laatste maanden van 2016 bij meerdere onderdelen van Veilig, zoals onder andere hogere lasten voor cameratoezicht en verbeteringen in de buitenruimte bij Spaanse Polder. Deze extra uitgaven deden zich voor na de 10 maandsrapportage en konden daardoor niet tijdig gerapporteerd worden.

9. Diverse overige apparaatslasten

De overschrijding van € 298 op overige apparaatslasten wordt voor € 54 veroorzaakt door de regionale samenwerkingsverbanden die nog in de realisatie zijn opgenomen. De rest van de overschrijding € 244 wordt veroorzaakt door hogere studiekosten en overige personeelslasten zoals reiskosten.