Crisisbeheersing en brandweer

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Crisisbeheersing en brandweer

Baten

0

0

544

544

Lasten

54.067

53.549

54.425

876

Saldo

-54.067

-53.549

-53.880

-332

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Crisisbeheersing en brandweer

Totaal baten

0

0

544

544

Opbrengsten derden

0

0

544

544

Totaal lasten

54.067

53.549

54.425

876

Programmalasten

54.067

53.549

54.425

876

Subsidies en inkomensoverdrachten

54.067

53.549

54.352

803

Overige programmalasten

0

0

73

73

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Opbrengsten derden

544

0

544

2. Subsidies en inkomensoverdrachten

0

803

-803

3. Programmalasten

0

73

-73

Toelichting
1. Opbrengsten derden, 2. Subsidies en inkomensoverdrachten en 3. Programmalasten

Bij VRR en Brandweer zijn de lasten per saldo hoger dan was begroot. Dit wordt geheel veroorzaakt door de Brandweerkazerne tweede Maasvlakte, die nog niet volledig rendabel is. Er hebben zich nog onvoldoende bedrijven gevestigd op de tweede Maasvlakte die kunnen meebetalen aan de kazerne. De extra lasten zijn per saldo € 332.