Handhaven wet- en regelgeving

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Handhaven wet- en regelgeving

Baten

18.376

5.242

5.736

495

Lasten

50.268

59.335

59.450

115

Saldo

-31.891

-54.093

-53.713

380

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Handhaven wet- en regelgeving

Totaal baten

18.376

5.242

5.736

495

Opbrengsten derden

14.484

1.662

1.953

291

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.870

3.580

3.783

203

Overige baten

23

0

0

0

Totaal lasten

50.268

59.335

59.450

115

Interne Lasten

-6.064

3.802

3.579

-224

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

11.422

12.763

12.763

0

Overige doorbelastingen

-17.486

-8.960

-9.184

-224

Programmalasten

4.479

4.059

3.662

-398

Overige programmalasten

925

311

402

91

Kapitaallasten

183

321

220

-101

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.372

3.428

3.040

-388

Apparaatslasten

51.852

51.473

52.209

736

Overige apparaatslasten

2.034

2.426

2.640

214

Personeel

44.023

43.300

43.232

-68

Inhuur

5.795

5.748

6.338

590

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1 Meer opbrengsten handhaving

495

0

495

2 Diverse kostenoverschrijdingen

0

115

-115

Toelichting
1. Meer opbrengsten handhaving

De meeropbrengsten worden veroorzaakt door onder andere meer boetes en dwangsommen.

2. Diverse kostenoverschrijdingen

Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door diverse kleine kostenoverschrijdingen.