Stedelijke bereikbaarheid

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Stedelijke bereikbaarheid

Baten

6.843

7.117

5.335

-1.782

Lasten

21.667

24.169

23.006

-1.162

Saldo

-14.824

-17.051

-17.671

-620

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Stedelijke bereikbaarheid

Totaal baten

4.994

5.143

3.413

-1.730

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.026

3.789

2.565

-1.224

Opbrengsten derden

1.990

1.354

702

-652

Overige baten

-22

0

147

147

Totaal lasten

20.743

24.169

23.006

-1.162

Interne Lasten

44

1.231

1.378

148

Overige doorbelastingen

-2.867

-2.122

-1.974

148

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

2.911

3.352

3.352

0

Programmalasten

13.838

15.553

13.977

-1.576

Subsidies en inkomensoverdrachten

110

148

148

0

Overige programmalasten

5.704

7.637

5.994

-1.643

Kapitaallasten

7.750

7.768

7.586

-182

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

274

0

249

249

Apparaatslasten

6.861

7.385

7.651

266

Overige apparaatslasten

225

231

254

23

Personeel

6.509

6.899

6.998

99

Inhuur

127

255

399

145

Reserves

925

1.974

1.922

-52

Onttrekking aan reserves

1.672

1.974

1.922

-52

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

720

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

866

1.700

1.675

-25

Intensivering Buitenruimte (449)

87

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

226

247

21

Bestemmingsreserve Duurzaam

0

48

0

-48

Vrijval reserves

177

0

0

0

C2000-systeem

177

0

0

0

Toevoeging aan reserves

924

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

924

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Beleid, Strategie en VO

-582

-111

-471

2. Wegen

-1.379

-1.100

-279

3. Dynamisch verkeersmanagement

85

-183

268

4. Gebieden

0

-138

-138

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Citylab

-48

-48

0

6. Lagere onttrekking reserve IFR - 3e Stadsbrug

-25

-25

0

7. Hogere onttrekking reserve ISV - Buitenruimte Hoek van Holland

-21

-21

0

Toelichting
1. Beleid, Strategie en VO

Voor de projecten Meerjarenprogramma infrastructuur (MIRT), Stedelijk Verkeersplan en G4 is minder inzet nodig geweest. Eveneens zijn er minder baten gerealiseerd voor de projecten uitgevoerd in samenwerking met de Verkeersonderneming. De resultaten die beoogd waren op beleid en strategisch niveau zijn behaald conform prioriteiten en indicatoren.

2. Wegen

Het saldo is voornamelijk veroorzaakt door het project Pettendijk. De uitvoering van het project loopt niet overeen met de verdeling van het budget over de jaren.

3. Dynamisch verkeersmanagement

Het saldo heeft betrekking op het beheer en onderhoud van de verkeersregelinstallaties. Er zijn enerzijds meer bijdragen ontvangen van Rijkswaterstaat en anderzijds zijn er minder lasten gemaakt door een gunstige energieafrekening.

4. Gebieden

De hogere lasten zijn het gevolg van extra inzet om meldingen en suggesties van inwoners te kunnen beantwoorden met betrekking tot verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.

5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Citylab

De subsidies vanuit Citylab zijn nog niet allemaal afgerekend. Deze afrekeningen volgen nog in de komende jaren. De onttrekking van € 48 is daarom in 2016 niet nodig gebleken.

6. Lagere onttrekking bestemmingsreserve IFR - 3e Stadsbrug

Voor het project de 3e Stadsbrug is het begrote bedrag niet volledig benut. In de begroting is € 1mln. opgenomen terwijl de werkelijke kosten uitgekomen zijn op € 975.

7. Hogere onttrekking reserve ISV - Buitenruimte Hoek van Holland

De onttrekking voor het project buitenruimte HvH Haven is € 21 hoger dan begroot. Dit past in het totaal begrote bedrag aan reserves voor het programma.