Parkeren

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Parkeren

Baten

83.933

114.453

114.780

327

Lasten

68.782

72.654

72.753

99

Saldo

15.151

41.799

42.027

228

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Parkeren

Totaal baten

67.992

89.343

89.670

327

Opbrengsten derden

68.029

89.343

89.573

230

Overige baten

7

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

-43

0

97

97

Totaal lasten

56.222

72.654

72.753

99

Interne Lasten

39.120

43.065

44.062

997

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.765

2.800

2.800

0

Overige doorbelastingen

17.854

19.787

20.431

644

Beleidspecifiek vastgoed

19.501

20.478

20.831

353

Programmalasten

10.896

16.748

15.553

-1.195

Kapitaallasten

4.776

4.865

4.891

26

Overige programmalasten

3.275

7.172

6.443

-729

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

2.845

4.608

4.219

-389

Salarislasten WSW en WIW

0

103

0

-103

Apparaatslasten

6.205

12.841

13.138

296

Overige apparaatslasten

422

744

685

-59

Personeel

5.614

9.042

9.166

124

Inhuur

169

3.056

3.287

231

Reserves

3.381

25.110

25.110

0

Onttrekking aan reserves

15.861

30

30

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

30

30

30

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

15.831

0

0

0

Vrijval reserves

80

25.080

25.080

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

80

80

80

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

0

25.000

25.000

0

Toevoeging aan reserves

12.560

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

12.560

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Parkeerbaten

327

0

327

2. Diverse kostenoverschrijdingen

0

99

-99

Toelichting
1. Parkeerbaten

Het voordeel op de parkeerbaten, met name het kort parkeren op straat en in de garages, wordt veroorzaakt door hogere betalingsgraad, meer betaalgemak en promotie van parkeergarages.

2. Diverse kostenoverschrijdingen

Het nadeel op de lasten komt door diverse kleine kostenoverschrijdingen, zoals promotiekosten voor parkeergarages, welke hebben geleid tot hogere parkeerbaten.