Duurzame mobiliteit

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Duurzame mobiliteit

Baten

36.311

53.139

58.489

5.350

Lasten

46.671

67.145

70.955

3.810

Saldo

-10.360

-14.007

-12.467

1.540

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Duurzame mobiliteit

Totaal baten

35.758

51.665

57.041

5.376

Bijdragen rijk en mede-overheden

4.953

9.745

7.814

-1.932

Opbrengsten derden

34.750

41.920

49.864

7.944

Overige baten

-3.945

0

-1.501

-1.501

Financieringsbaten

0

0

864

864

Totaal lasten

46.671

66.445

70.255

3.810

Interne Lasten

10.417

8.597

10.307

1.709

Overige doorbelastingen

10.417

8.597

10.307

1.709

Programmalasten

36.254

57.848

59.949

2.101

Kapitaallasten

2.805

3.015

2.825

-190

Subsidies en inkomensoverdrachten

321

0

-64

-64

Overige programmalasten

20.712

28.201

26.142

-2.059

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

12.417

26.633

31.046

4.414

Reserves

553

773

747

-26

Onttrekking aan reserves

553

1.473

1.447

-26

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

100

125

125

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

267

348

912

564

Bestemmingsreserve ISV-3

12

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

174

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

48

0

-48

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

1.000

410

-590

Bestemmingsreserve Duurzaam

0

-48

0

48

Toevoeging aan reserves

0

700

700

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

700

700

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Railinfrastructuur

8.423

7.417

1.006

2. Vervoer over Water

0

125

-125

3. Verkeersveiligheid

-2.709

-3.394

685

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

4. Eindhalte Hoekse Lijn (IFR)

-115

-115

0

5. Fietsplan (IFR)

700

700

0

6. Actieplan Luchtkwaliteit

-590

-590

0

7. Volgerweg (IFR)

-26

0

-26

Toelichting
1. Railinfrastructuur

Het saldo is voornamelijk te verklaren door een gunstige afwikkeling van openstaande claims voor het project Randstadrail.

2. Vervoer over water

In het kader van de intensivering Vervoer over Water zijn lang lopende afspraken gemaakt met de Verkeersonderneming en diverse participanten waaronder Veerpont Zuid. De uitvoering van het project loopt niet overeen met de verdeling van het budget over de jaren.

3. Verkeersveiligheid

De uitvoering van projecten in het kader van aanpak Black Spots lopen niet overeen met de verdeling van het budget over de jaren. Projecten zitten in de voorbereiding, realisatie laat in enkele gevallen op zich wachten of duurt langer dan gepland.

4. Eindhalte Hoekse Lijn (IFR)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project Eindhalte buitenruimte Hoekse Lijn is niet volledig ingezet in 2016. Het is mogelijk geweest om eerst de middelen van één van de medefinanciers in te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat de eerdere inschatting van € 327 is verlaagd tot € 212. Het resterende bedrag voor planontwikkeling zal worden besteed in 2017.

5. Fietsplan (IFR)

In een eerdere bestuursrapportage is gemeld dat de uitgaven voor het project Uitvoering Fietsplan achter liepen en is € 700 toegevoegd aan het IFR. Uiteindelijk heeft er herprioritering plaatsgevonden in een aantal activiteiten waardoor alsnog de uitgaven in 2016 zijn gedaan. De € 700 is daarom in 2016 weer onttrokken uit het IFR. Deze onttrekking stond niet begroot.

6. Actieplan Luchtkwaliteit

In het laatste kwartaal 2016 heeft de nieuwe aanbesteding van het project Elektrische Laadpalen plaatsgevonden. Er is een start gemaakt met het plaatsen van nieuwe/extra oplaadpunten. Een groot deel van de werkzaamheden zal een doorloop hebben naar 2017.

7. Volgerweg (IFR)

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor het project Volgerweg is niet ingezet in 2016.