Economie

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Economie

Baten

6.716

6.546

7.576

1.030

Lasten

29.315

26.165

28.359

2.193

Saldo

-22.599

-19.619

-20.783

-1.163

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Economie

Totaal baten

1.081

3.175

5.008

1.833

Opbrengsten derden

-455

1.754

2.300

545

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.464

1.421

2.169

748

Financieringsbaten

72

0

0

0

Overige baten

0

0

540

540

Totaal lasten

26.231

23.913

26.106

2.193

Interne Lasten

2.976

2.816

3.406

590

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.744

1.838

1.838

0

Overige doorbelastingen

1.231

977

1.568

590

Programmalasten

19.345

16.755

18.572

1.817

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

414

6.522

55

-6.467

Subsidies en inkomensoverdrachten

9.513

9.455

10.418

963

Kapitaallasten

249

206

199

-6

Overige programmalasten

9.170

572

7.900

7.327

Apparaatslasten

3.910

4.342

4.128

-214

Overige apparaatslasten

144

145

144

-1

Inhuur

39

250

16

-234

Personeel

3.726

3.948

3.968

21

Reserves

2.551

1.118

315

-803

Onttrekking aan reserves

5.593

2.117

1.314

-803

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

258

258

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.998

858

401

-457

Bestemmingsreserve Infrastructuur

1.500

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

137

35

35

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

158

167

0

-167

Bestemmingsreserve Kansenzones

1.800

0

0

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

646

468

-179

Bestemmingsreserve Citylab

0

153

153

0

Vrijval reserves

42

1.254

1.254

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

42

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

1.254

1.254

0

Toevoeging aan reserves

3.084

2.253

2.253

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

1.500

0

0

0

Kredietrisicoreserve

1.584

1.254

1.254

0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

0

999

999

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Vrijval projecten nieuwe Binnenweg en Ondernemershuis Zuid

541

0

541

2. Opbrengst Rotterdam Media Commission

1.292

0

1.292

3. Aanvullende inzet projecten

0

2.996

-2.996

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

4. Lagere onttrekking reserve Werklocaties

-179

-179

0

5. Lagere onttrekking reserve Investeringsfonds Rotterdam onderdeel Clean Tech Delta

-457

-457

0

6. Lagere onttrekking reserve Gebieden

-167

-167

0

Toelichting
1. Vrijval projecten nieuwe Binnenweg en Ondernemershuis Zuid

De gevormde voorzieningen voor de projecten Ondernemershuis Zuid fase 1 en nieuwe Binnenweg zijn vervallen omdat er geen risico meer is tot terugbetaling van de Europese bijdrage.

2. Opbrengst Rotterdam Media Commission

Stichting Rotterdam Media Commission (RMC) is in 2009 op initiatief van de gemeente opgericht om tijdelijk de lokale mediasector te helpen zich economisch te versterken. De meerjarige inzet is gefinancierd vanuit het Europese programma Kansen voor West en door de gemeente Rotterdam.
Eind 2016 is het niet bestede deel door de RMC teruggestort naar de gemeente.

3. Aanvullende inzet projecten

Naast de inzet op de clusters CleanTech, Food, Maritiem en Life Science & Health is in 2016 aanvullend inzet gepleegd op onder meer de Roadmap Next Economy, Blending010 en Foodtrucks. Tevens zijn er meer subsidies verstrekt. De lasten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan begroot.

4. Lagere onttrekking reserve Werklocaties

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is in 2016 lager uitgevallen doordat de bedachte werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017.

5. Lagere onttrekking reserve Investeringsfonds Rotterdam onderdeel Clean Tech Delta

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (Clean Tech Delta) is in 2016 lager uitgevallen doordat de bedachte werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017.

6. Lagere onttrekking reserve Gebieden

De onttrekking aan de bestemmingsreserve Gebieden is in 2016 lager uitgevallen doordat de bedachte werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017.