Markten

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Markten

Baten

3.019

2.206

2.237

31

Lasten

3.100

3.090

2.985

-104

Saldo

-81

-884

-749

135

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Markten

Totaal baten

3.019

2.206

2.237

31

Opbrengsten derden

3.018

2.206

2.237

31

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

0

0

Totaal lasten

3.100

3.090

2.985

-104

Interne Lasten

1.459

1.407

1.461

54

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

343

344

344

0

Overige doorbelastingen

1.117

1.063

1.117

54

Programmalasten

452

693

552

-141

Overige programmalasten

284

516

394

-122

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

168

177

158

-19

Apparaatslasten

1.188

989

972

-17

Overige apparaatslasten

38

44

68

24

Inhuur

6

7

7

0

Personeel

1.144

939

897

-42

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Voorziening dubieuze debiteuren

0

-104

104

2. Overige

31

0

31

Toelichting
1. Voorziening dubieuze debiteuren

De heffing en inning van marktgelden wordt uitgevoerd door Belastingen. Met ingang van 2016 is daarom besloten om voor de bepaling van de voorziening dubieuze debiteuren uit te gaan van de methodiek die Belastingen hanteert. Dit heeft geleid tot een voordelig resultaat.

2. Overige

Dit betreft een geringe afwijking op de opbrengsten marktgelden.