Onderwijshuisvesting

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijshuisvesting

Baten

3.509

990

-106

-1.096

Lasten

69.480

71.146

64.219

-6.927

Saldo

-65.972

-70.156

-64.326

5.830

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijshuisvesting

Totaal baten

3.509

990

-106

-1.096

Opbrengsten derden

1.343

990

-106

-1.096

Overige baten

2.164

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

0

0

0

Totaal lasten

69.480

71.146

64.219

-6.927

Interne Lasten

56.282

57.195

56.381

-814

Overige doorbelastingen

3.545

3.654

3.860

205

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

651

659

659

0

Beleidspecifiek vastgoed

52.086

52.881

51.862

-1.019

Programmalasten

11.824

12.306

6.290

-6.016

Overige programmalasten

-547

45

57

12

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.054

2.315

140

-2.175

Sociale uitkeringen

274

318

334

16

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.023

9.628

5.759

-3.869

Kapitaallasten

11

0

0

0

Financieringslasten

10

0

0

0

Apparaatslasten

1.374

1.645

1.548

-97

Inhuur

15

0

20

20

Overige apparaatslasten

36

60

66

6

Personeel

1.322

1.585

1.462

-123

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Londo en Gym vorderingen

- 1. 045

0

- 1.045

2. Collectieve Huurovereenkomst

0

- 3.327

3.327

3. Huisvestingsprogramma

0

- 2.888

2.888

4. Overig

- 51

- 711

660

Toelichting
1. Londo en Gym vorderingen

In 2016 heeft er een correctie plaats gevonden op vorderingen uit voorgaande jaren in het kader van Londo en Gymzalen. Londo betreft het voorschieten van exploitatiekosten van onderwijspanden welke vervolgens worden doorbelast aan het scholenveld. Gym vorderingen betreffen de doorbelasting van extra gebruik name van gemeentelijke gymlocaties door het scholenveld. In 2016 heeft een herziening er toe geleid dat deze vorderingen naar beneden zijn bijgesteld.

2. Collectieve Huur Overeenkomst

De huur voor de onderwijspanden valt in 2016 lager uit doordat begrote investeringen in schoolgebouwen nog niet zijn uitgevoerd en daardoor niet zijn opgenomen in de te betalen lasten.

3. Huisvestingsprogramma

Zoals gebruikelijk wordt er elk jaar een Huisvestingsprogramma beschikbaar gesteld waarin de projecten voor dat betreffende jaar zijn opgenomen. In 2016 is een vrijval verwerkt met betrekking tot het huisvestingsprogramma van voorgaande jaren. De declaraties vanuit het scholenveld zijn lager dan wat beschikbaar is gesteld.

4. Overig

De overige ruimte binnen het product wordt onder andere veroorzaakt doordat er minder kosten zijn gemaakt voor Schade aan onderwijspanden. Afhankelijk van de hoeveelheid vernieling en vuurwerkschade wordt het budget uitgeput.