Onderwijsbeleid

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijsbeleid

Baten

64.036

61.020

58.145

-2.874

Lasten

125.028

124.040

124.262

222

Saldo

-60.993

-63.020

-66.117

-3.096

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Onderwijsbeleid

Totaal baten

62.566

60.295

57.861

-2.434

Bijdragen rijk en mede-overheden

62.588

60.275

57.792

-2.483

Opbrengsten derden

-22

20

69

49

Totaal lasten

123.828

122.540

122.762

222

Interne Lasten

16.432

17.506

17.876

370

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.161

6.779

6.779

0

Overige doorbelastingen

9.271

10.727

11.097

369

Programmalasten

92.922

92.383

91.551

-832

Subsidies en inkomensoverdrachten

76.526

77.137

76.159

-978

Overige programmalasten

1.833

1.189

496

-693

Sociale uitkeringen

7.752

7.147

7.749

602

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.685

6.788

7.026

237

Kapitaallasten

126

122

122

0

Apparaatslasten

14.474

12.651

13.335

685

Overige apparaatslasten

505

513

578

64

Personeel

13.704

11.913

12.424

511

Inhuur

265

224

334

109

Reserves

270

-775

-1.215

-440

Onttrekking aan reserves

717

711

271

-440

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

0

461

271

-190

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

150

250

0

-250

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

567

0

0

0

Vrijval reserves

753

14

14

0

Bestemmingsreserve Onderwijs gebieden

303

0

0

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

38

14

14

0

Bestemmingsreserve Wachtlijsten Kinderopvang

339

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

72

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.200

1.500

1.500

0

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

200

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

1.000

0

0

0

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

0

1.500

1.500

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere realisatie van rijksbaten

- 2.434

0

- 2.434

2. Hogere lasten onderwijsbeleid

0

662

- 662

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

3.a Lagere onttrekking reserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

- 250

- 250

0

3.b Lagere onttrekking reserve Leertijduitbreiding

- 190

- 190

0

Toelichting
1. Lagere realisatie van rijksbaten

Het onderwijsbeleid kent de Rijksregeling Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De uitgekeerde middelen voor 2016 inclusief opgebouwde reserve uit voorgaande jaren zijn volledig opgenomen in de begroting omdat de regeling eind 2016 afgerekend zou worden. De regeling is in 2016 met een jaar verlengd wat de mogelijkheid geeft om deze middelen ook in 2017 in te zetten. Dit verklaart grotendeels de lagere realisatie van baten.

2. Hogere lasten onderwijsbeleid

Binnen het product is er sprake van hogere lasten. Dit is een combinatie van hogere kosten voor het leerlingenvervoer en incidentele projecten zoals Onderwijsstad. Het leerlingenvervoer kent hogere lasten die te maken hebben meer indicaties die hiervoor zijn afgegeven.

3. Lagere realisatie reserves Vakmanschap in zorg, haven en Techniek en reserve Leertijduitbreiding

In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) is er minder gerealiseerd dan begroot omdat 2016 voornamelijk in het teken heeft gestaan van evaluatie en ontwikkeling naar nieuwe projecten. De bijhorende reserves zijn hierdoor niet volledig in 2016 onttrokken.

Het tekort op het product Onderwijsbeleid wordt binnen het programma gedekt met het product Onderwijshuisvesting.