Cultuur

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Cultuur

Baten

3.696

1.509

2.991

1.482

Lasten

121.780

126.748

124.996

-1.751

Saldo

-118.085

-125.238

-122.005

3.233

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Cultuur

Totaal baten

1.332

768

1.850

1.082

Bijdragen rijk en mede-overheden

5

0

35

35

Opbrengsten derden

810

768

725

-43

Overige baten

516

0

1.090

1.090

Totaal lasten

121.230

124.904

123.152

-1.751

Interne Lasten

1.781

523

739

216

Overige doorbelastingen

913

-1.052

-873

178

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

868

1.021

1.021

0

Beleidspecifiek vastgoed

0

553

590

38

Programmalasten

117.254

121.391

119.696

-1.695

Subsidies en inkomensoverdrachten

116.779

121.350

119.069

-2.281

Overige programmalasten

91

-60

-143

-83

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

384

100

769

669

Apparaatslasten

2.196

2.990

2.718

-272

Personeel

2.114

2.710

2.467

-244

Overige apparaatslasten

47

91

81

-10

Inhuur

35

188

170

-19

Reserves

1.814

-1.103

-703

400

Onttrekking aan reserves

1.848

741

741

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

1.048

500

500

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

46

46

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

800

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

195

195

0

Vrijval reserves

516

0

400

400

Combinatiefuncties

31

0

0

0

Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden

187

0

0

0

Cultuurparticipatie

298

0

0

0

Bestemmingsreserve Uitvoering Cultuurplan 2013-2016

0

0

400

400

Toevoeging aan reserves

550

1.844

1.844

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

550

1.094

1.094

0

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

0

750

750

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Vrijval voorzieningen

1.110

0

1.110

2. Subsidies

0

-2.280

2.280

3. Programmalasten

0

647

-647

4. Overig

-28

-118

90

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

5. Vrijval bestemmingsreserve Cultuurplan

400

0

400

Toelichting
1. Vrijval voorzieningen

In 2016 zijn meer baten gerealiseerd door het volledig vrijvallen van de voorziening frictiekosten Cultuurplan 2013-2016 (€ 1.110).

2. Subsidies

Een onderschrijding op subsidies door:
- een lagere subsidieverlening aan Boijmans van Beuningen (€ 761);
- subsidiëring per schooljaar in plaats van kalenderjaar door verscherpte interne controle regelgeving voor de Combinatiefuncties en overige subsidies (€ 675);
- lagere vaststelling voorgaande jaren Boijmans van Beuningen (€ 224)
- de verlening van de bijdragen aan de Bibliotheek (€ 400) en het Mariniers museum (€ 220) niet heeft plaatsgevonden ten laste van deze kostencategorie. Zie hiervoor de toelichting onder ‘Programmalasten’.

3. Programmalasten

Een overschrijding van de programmalasten omdat onder andere de bijdragen aan de Bibliotheek (€ 400) en het Mariniers museum (€ 220) op deze kostencategorie is verantwoord in plaats van op subsidies. Hierdoor een onderschrijding op subsidies, zie onder ‘Subsidies’.

4. Overig

Per saldo een onderschrijding van onder andere lagere lasten door niet ingevulde vacatures en minder inhuur, realisatie van niet geraamde baten, lasten extra inhuur BRIM, hogere doorberekening kostendekkende huur en kapitaallasten Arthouse.

5. Vrijval bestemmingsreserve Cultuurplan

In 2016 is de Cultuurplanperiode 2013-2016 afgerond. Aan de verplichtingen die hieruit voortvloeiden is voldaan. Daarmee bestaat er geen reden de bestemmingsreserve te handhaven en is het in de reserve aanwezige bedrag vrijgevallen.

NB: in het resultaat zijn de cijfers van de bestemmingsreserve Evenementenfonds niet meegenomen. De geplande storting voor 2016 betreft de nog toe te voegen inkomsten uit de Logiesbelasting uit 2015. Dit vormt een onderdeel van de resultaatbestemming.