Sport en Recreatie

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Sport en Recreatie

Baten

12.334

18.122

16.554

-1.568

Lasten

91.529

97.946

90.793

-7.153

Saldo

-79.196

-79.824

-74.239

5.585

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Sport en Recreatie

Totaal baten

11.649

12.703

12.317

-386

Opbrengsten derden

10.323

12.703

11.851

-852

Bijdragen rijk en mede-overheden

80

0

90

90

Overige baten

1.246

0

375

375

Totaal lasten

91.433

97.171

90.018

-7.153

Interne Lasten

19.893

19.917

19.268

-649

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

8.267

9.154

9.154

0

Beleidspecifiek vastgoed

21.415

21.653

21.499

-154

Overige doorbelastingen

-9.789

-10.890

-11.385

-495

Programmalasten

40.722

47.336

41.048

-6.289

Overige programmalasten

15.114

17.439

12.341

-5.097

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.097

9.365

9.022

-342

Kapitaallasten

1.989

1.816

1.822

6

Subsidies en inkomensoverdrachten

16.553

18.673

17.809

-863

Sociale uitkeringen

13

0

9

9

Financieringslasten

-44

44

44

0

Apparaatslasten

30.819

29.918

29.703

-215

Personeel

28.360

27.911

27.228

-683

Inhuur

1.264

606

1.316

711

Overige apparaatslasten

1.194

1.401

1.158

-243

Reserves

589

4.644

3.462

-1.182

Onttrekking aan reserves

401

4.125

2.943

-1.182

Bestemmingsreserve Sport gebieden

52

2.155

988

-1.166

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

253

1.970

1.955

-15

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

96

0

0

0

Vrijval reserves

284

1.294

1.294

0

Combinatiefuncties

0

219

219

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

284

1.075

1.075

0

Toevoeging aan reserves

96

775

775

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

96

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

775

775

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Vakleerkrachten scholen

-590

-855

265

2. Lekker Fit

0

-460

460

3. Subsidies

0

-950

950

4. Energiekosten

0

-1.500

1.500

5. Vrijval voorziening onderhoud

371

0

371

6. Sportregie

0

-1.200

1.200

7. Lokale Culturele Centra

-290

-660

370

8. Overig

123

-346

469

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

9. Onttrekking bestemmingsreserve Sport gebieden

-1.167

-1.167

0

10. Onttrekking bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

-15

-15

0

Toelichting
1. Vakleerkrachten scholen

De lagere baten vakleerkrachten scholen vallen grotendeels weg tegen de lagere kosten. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van eigen leerkrachten van de scholen zelf. Door meer instroom van jongeren dan verwacht zijn daarnaast de kosten van tijdelijke vakleerkrachten dit jaar lager.

2. Lekker Fit

Sommige onderdelen van het programma zijn minder benut door samenwerkingspartners, zoals kraamzorg, verloskundigen en CJG, dan gedacht op moment van begroten. Het plan was hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een aanpak kinderen van 9 maanden tot 2 jaar. Deze partijen hebben dit nog niet opgepakt. Vanuit het programma Stevige Start heeft het thema “Hechting” prioriteit gekregen bij deze partijen.
In het eerste jaar waarin schoolsport nieuwe producten aanbiedt aan de scholen die geen LF-programma hebben, is de vraag naar clinics lager dan ingeschat. Daarnaast zijn de verwachte kosten voor de jeugd-ketenaanpak niet met Lekker Fit verrekend en zijn de kosten voor de pensioenpremies van de vakleerkrachten lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een onderschrijding van circa 4% op het totale beschikbare budget voor Lekker Fit.

3. Subsidies

Diverse subsidies zijn lager uitgekeerd of teruggevorderd (€ 0,5 mln.) omdat de afgesproken prestatie niet geleverd was. Deze afrekeningen zijn incidenteel. Op de subsidies voor NME en Sportprogrammering in de gebieden (€ 0,45 mln.) zijn minder aanvragen ontvangen, hetgeen een onderschrijding van circa 2% op het totale beschikbare subsidiebudget betekent.

4. Energiekosten

In 2016 is een incidenteel overschot gerealiseerd doordat de betaalde voorschotten 2015 hoger waren dan de realisatie. Omdat dit gunstig beeld zich ook voordoet bij andere programma’s, wordt in januari 2017 op concernniveau een project gestart om gedurende het jaar het verbruik van energie te monitoren en daarmee tijdig te kunnen anticiperen op dergelijke kostenontwikkelingen.

5. Vrijval voorziening onderhoud

Op concernniveau is besloten het restbedrag van de voorziening onderhoud vrij te laten vallen.

6. Sportregie

De taakstelling om de sportstimulering taken om te zetten naar een sportregierol is eerder geëffectueerd dan begroot. Dit heeft geleid tot onderschrijding in de begrote (frictie)kosten.

7. Lokale Culturele Centra

Het besluit om de programmering van de Locale Culturele Centra (LCC's) via een andere vorm van beheer in te vullen heeft geleid tot onzekerheden. Door deze onzekerheden zijn huurders vertrokken en hebben er minder activiteiten plaatsgevonden. Vooruitlopend op de sluiting van LCC de Larenkamp per november 2016 heeft er een verdergaande afbouw plaatsgevonden.

8. Overig

Onder deze post de verantwoording van de onderschrijding van sportcampus Varkenoord, de overschrijding onderhoudskosten en diverse kleine baten en lasten.
Varkenoord is nog steeds in ontwikkeling en door de complexiteit van de huurberekening en het maken van de nulmeting is de huurprijs pas laat bekend geworden. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt door noodzakelijke aanpassing van niet meer te werken omroep- en geluidsinstallaties in zwembaden en sporthallen. Onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf leerde dat de installaties ernstige gebreken vertoonden waardoor de veiligheid van bezoekers en personeel niet gegarandeerd kon worden. Deze situatie is met de extra werkzaamheden verholpen.

9. Onttrekking bestemmingsreserve Sport Gebieden

De geplande projecten in 2016 hebben vertraging opgelopen door afhankelijkheid van de uitvoering van andere partijen. Hierdoor zijn zowel de kosten als de onttrekking aan de reserve lager.

10. Onttrekking bestemmingsreserve IFR

Op de 1/3 regeling is minder beroep gedaan in 2016. Hierdoor zijn de lasten lager en ook de onttrekking aan de reserve.