Openbare gezondheidszorg

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Openbare gezondheidszorg

Baten

12.150

11.871

11.890

19

Lasten

25.506

26.988

26.016

-972

Saldo

-13.356

-15.116

-14.126

990

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Openbare gezondheidszorg

Totaal baten

12.065

11.871

11.890

19

Opbrengsten derden

3.676

3.168

3.318

150

Bijdragen rijk en mede-overheden

8.361

8.704

8.573

-131

Overige baten

27

0

0

0

Totaal lasten

25.506

26.988

26.016

-972

Interne Lasten

6.637

7.104

7.102

-1

Overige doorbelastingen

-291

-257

-258

-1

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.927

7.361

7.361

0

Programmalasten

5.637

6.151

5.164

-987

Kapitaallasten

24

24

24

0

Overige programmalasten

117

361

68

-294

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

3.496

4.219

3.817

-403

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.999

1.547

1.256

-291

Apparaatslasten

13.232

13.733

13.750

17

Personeel

11.697

12.128

12.049

-80

Overige apparaatslasten

639

733

573

-160

Inhuur

896

872

1.128

256

Reserves

85

0

0

0

Onttrekking aan reserves

85

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

85

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Subsidie terugvordering Stichting Oser

0

-360

360

2. Onderbesteding op de inkopen

0

-362

362

3. Diversen

19

-249

268

Toelichting
1. Subsidie terugvordering Stichting Oser

Dit betreft een subsidie terugvordering van € 360 van Stichting Oser. Stichting Oser krijgt deze subsidie voor inzet wijkverpleegkundige zorg.

2. Onderbesteding op de inkopen

De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door een drietal zaken. Door scherpe onderhandeling over de tarieven voor het verrichten van laboratorium onderzoeken zijn er lagere kosten gemaakt (€ 107). De aanschaf van het infectieziektenregistratieprogramma HPZone is dit jaar niet gerealiseerd (€ 75). En er is minder uitgegeven aan artsen in opleiding, dit betreft vooral opleidingskosten. Voor de artsen in opleiding ontvangen we normbedragen, de feitelijke gemaakte kosten in 2016 zijn lager.

3. Diversen

Dit bedrag bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen.