Zorg jeugd

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Zorg jeugd

Baten

7.065

3.204

3.660

456

Lasten

224.819

234.465

230.960

-3.505

Saldo

-217.754

-231.262

-227.300

3.961

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Zorg jeugd

Totaal baten

2.826

1.904

2.360

456

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.515

1.712

2.127

415

Opbrengsten derden

311

192

233

42

Totaal lasten

224.819

234.465

230.960

-3.505

Interne Lasten

5.512

8.010

7.994

-16

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.606

5.883

5.883

0

Overige doorbelastingen

906

2.127

2.111

-16

Programmalasten

207.281

215.094

210.734

-4.360

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

9.498

17.618

16.524

-1.093

Subsidies en inkomensoverdrachten

182.805

177.351

174.823

-2.529

Overige programmalasten

586

10

-164

-174

Kapitaallasten

479

463

463

1

Sociale uitkeringen

13.912

19.652

19.087

-565

Apparaatslasten

12.026

11.361

12.233

871

Personeel

10.535

10.115

10.564

449

Inhuur

1.090

871

1.289

418

Overige apparaatslasten

402

375

380

4

Reserves

4.239

1.300

1.300

0

Onttrekking aan reserves

4.226

1.300

1.300

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

633

400

400

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie Jeugdzorg

1.400

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

2.161

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

33

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

900

900

0

Vrijval reserves

13

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

13

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Jeugdhulp: Decentralisatie jeugdzorg

300

-1.400

1.700

2. Onderbestedingen op verschillende onderdelen

156

-2.105

2.261

Toelichting
1. Jeugdhulp: Decentralisatie jeugdzorg

Het beroep op de jeugdhulp is in 2016 onverminderd groot gebleken. Het segment jeugd met een beperking kende - op basis van de door zorgaanbieders aangeleverde productiecijfers - een veel grotere vraag naar zorg dan begroot. Echter door lagere lasten voor het persoonsgebonden budget en de ontwikkelingen in passend onderwijs die minder snel gingen dan voorzien, zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond in 2016 geld terugbetaald (baten) in verband met door gemeente Rotterdam in 2015 achteraf onterecht betaalde bedragen.

2. Onderbestedingen op verschillende onderdelen

Op een aantal onderdelen is het budget niet volledig benut. Het gaat naast afrekeningen over 2015 om onder andere voor(schools) schoolmaatschappelijk werk, het programmabudget Stevige Start en het programmabudget Elke Jongere Telt.