Zorg volwassenen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Zorg volwassenen

Baten

27.579

26.575

26.496

-78

Lasten

336.177

331.457

344.353

12.896

Saldo

-308.598

-304.883

-317.857

-12.974

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Zorg volwassenen

Totaal baten

19.129

21.084

21.055

-29

Bijdragen rijk en mede-overheden

15.695

17.462

17.007

-456

Opbrengsten derden

3.329

3.621

3.612

-10

Overige baten

104

0

428

428

Financieringsbaten

0

0

8

8

Totaal lasten

336.177

328.057

340.953

12.896

Interne Lasten

21.333

11.587

12.016

429

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

21.353

11.305

11.305

0

Overige doorbelastingen

-20

282

711

429

Programmalasten

284.538

292.104

301.092

8.987

Subsidies en inkomensoverdrachten

58.647

47.441

45.517

-1.923

Sociale uitkeringen

209.073

204.834

217.144

12.310

Overige programmalasten

4.923

11.681

5.578

-6.103

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.896

27.689

32.336

4.648

Kapitaallasten

0

460

460

1

Financieringslasten

0

0

56

56

Apparaatslasten

30.306

24.367

27.846

3.479

Personeel

23.246

20.583

23.639

3.056

Overige apparaatslasten

866

1.208

783

-424

Inhuur

6.194

2.576

3.423

848

Reserves

8.451

2.091

2.042

-49

Onttrekking aan reserves

7.297

818

769

-49

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

460

0

0

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

5.769

660

660

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

23

158

109

-49

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

1.045

0

0

0

Vrijval reserves

1.154

4.673

4.673

0

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

750

0

0

0

Bestemmingsreserve Fysieke Woonvoorziening Maatschappelijke Opvang

390

0

0

0

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

14

273

273

0

Bestemmingsreserve Bijzondere Bijstand

0

1.000

1.000

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

0

3.400

3.400

0

Toevoeging aan reserves

0

3.400

3.400

0

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

0

3.400

3.400

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Wmo arrangementen

0

16.548

-16.548

2. Meevaller subsidie Maatschappelijke Opvang

0

-1.000

1.000

3. Apparaatslasten

0

850

-850

4. Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

700

0

700

5. Lagere inkomsten BBB

-961

0

-961

6. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg

0

-400

400

7. Stelpost arrangementen ZiN

0

-3.500

3.500

8. Diversen

232

447

-215

Afwijkingen in onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

9. Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

-49

-49

0

Toelichting
1. Wmo arrangementen

De kosten van de Wmo-arrangementen zijn hoger uitgevallen. De belangrijkste reden dat deze overschrijding niet eerder bekend was, is dat zorgaanbieders in het vierde kwartaal met terugwerkende kracht aanzienlijk meer hebben gedeclareerd dan in oktober was ingeschat.

2. Meevaller subsidies Maatschappelijke Opvang

Dit bedrag bestaat uit een lagere subsidieverlening maatschappelijke opvang vanwege de omzetting van subsidies naar arrangementen (€ 700). En hogere subsidieterugvorderingen over het jaar 2015 (€ 300).

3. Apparaatslasten

De hogere apparaatslasten hebben betrekking op inhuur om de processen rond uitvoering van de Wmo goed georganiseerd te krijgen.

4. Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

Er is € 0,7 mln meer ontvangen aan eigen bijdragen voor de maatwerkvoorzieningen dan begroot.

5. Lagere inkomsten BBB

De bijdrage vanuit het rijk voor Bed, Bad, Brood is met € 961 lager uitgevallen dan verwacht werd.

6. Tegemoetkoming Meerkosten Zorg

Door een lager aantal aanvragen is er minder dan begroot uitgegeven aan de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg.

7. Stelpost 2015 arrangementen ZIN

Eind 2015 is een stelpost opgenomen voor nog te betalen kosten voor arrangementen Zorg in Natura. Na boeking van alle ontvangen declaraties is € 3,5 mln vrijgevallen ten gunste van het resultaat, omdat de stelpost te hoog bleek ingeschat.

8. Diversen

Dit bedrag bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen.

9. Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

Dit betreft de taakmutatie voor regionale nazorg ex-gedetineerden. Waaraan is minder besteed waardoor de er ook minder onttrokken is.