Werk

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Werk

Baten

48.539

22.712

25.578

2.867

Lasten

164.394

160.482

155.936

-4.545

Saldo

-115.855

-137.770

-130.358

7.412

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Werk

Totaal baten

29.054

20.108

24.167

4.059

Opbrengsten derden

12.297

11.715

12.011

296

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.506

8.393

12.268

3.874

Dividenden

4.500

0

0

0

Overige baten

-250

0

-111

-111

Totaal lasten

164.394

160.482

155.936

-4.545

Interne Lasten

20.516

21.917

21.576

-341

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.618

27.997

27.997

0

Overige doorbelastingen

-6.102

-6.081

-6.422

-341

Programmalasten

100.507

92.013

87.521

-4.491

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

17.844

15.217

12.823

-2.394

Subsidies en inkomensoverdrachten

6.792

3.255

5.465

2.210

Overige programmalasten

10.080

10.230

7.050

-3.180

Salarislasten WSW en WIW

65.219

62.726

61.741

-985

Kapitaallasten

104

103

98

-6

Sociale uitkeringen

468

482

345

-137

Apparaatslasten

43.372

46.552

46.839

287

Personeel

35.519

36.963

36.783

-181

Inhuur

6.181

7.527

8.126

599

Overige apparaatslasten

1.671

2.062

1.930

-132

Reserves

19.486

2.604

1.411

-1.192

Onttrekking aan reserves

19.386

2.604

1.411

-1.192

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

129

56

56

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

922

858

858

0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget

18.335

830

18

-812

Bestemmingsreserve Citylab

0

485

105

-381

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

375

375

0

Vrijval reserves

100

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

100

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Wet Sociale Werkvoorziening

2.793

718

2.075

2. Werk en Re-integratie

1.266

-5.518

6.784

3. Werk overig

0

255

-255

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

4. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Citylab

-380

0

-380

5. Lagere onttrekking bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

-812

0

-812

Toelichting
1. Wet Sociale Werkvoorziening

In de realisatie van de Sociale Werkvoorziening ten opzichte van de bijgestelde begroting is een onderschrijding zichtbaar van circa € 2 mln. Dit bestaat uit:

  • onderschrijding van de salarislasten WSW, € 1 mln. In 2016 zijn er minder WSW-ers werkzaam geweest dan was begroot. Ook het gemiddelde salaris is lager dan begroot.
  • hogere omzet die gegenereerd is met de SW-medewerkers, € 700.
  • lagere besteding doordat er minder toegevoegd hoefde te worden aan de voorziening voor de oninbaarheid van vorderingen, € 300. Met een aantal afnemers is aan het eind van 2016 afspraken gemaakt inzake betaling van (oude) posten.

Verder is voor Sociale Werkvoorziening sprake van een (technische) afwijking doordat de subsidie
verstrekking van WSW aan andere gemeenten op een andere wijze is geboekt dan begroot
(€ 2,3 mln). Deze technische mutatie (baten en lasten) heeft geen financieel effect voor de gemeente. Vanaf 2017 wordt de verrekening tussen gemeenten onderdeel van de rijksbijdrage.

2. Werk en Re-integratie

Voor Werk en Re-integratie is een onderschrijding gerealiseerd van € 6,8 mln t.o.v. de begroting.
Dit wordt onder meer verklaard door:

  • Hogere baten ESF(Europees Structuur Fonds)-subsidies (€ 1,3 mln); doordat een groter deel van de baten aan het product Werk is toegerekend.
  • Lagere programmalasten Werk en Re-integratie projecten en activiteiten (€ 5,5 mln).

In het algemeen geldt dat zowel de besteding van middelen op bestaande instrumenten (jeugdwerkloosheid, werkervaringsplaatsen, vraaggerichte re-integratie) als de besteding op nieuwe initiatieven zijn achtergebleven op de begroting. Door het aantrekken van de economie willen werkgevers zelf ook investeren in werkzoekenden. De kanteling van een aanbod- naar een meer vraaggestuurde markt heeft zich doorontwikkeld en is van invloed geweest op de realisatie. Daarnaast wordt veel meer dan voorheen de betaling gekoppeld aan de behaalde resultaten.

3. Werk overig

Betreft het saldo van een aantal kleinere posten dat niet verder worden toegelicht.

4. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Citylab

Van het gereserveerde bedrag van 2015 zijn de gerealiseerde kosten onttrokken aan de bestemmingsreserve deze zijn € 380 lager dan begroot omdat een project is geannuleerd en een project wordt gestart in 2017.

5. Lagere onttrekking Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

De Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget wordt gevormd door het SROI (Social Return on Investment)-Fonds en het Regionaal Werkbedrijf. In de begroting is uitgegaan van het volledig onttrekken van het resterende saldo van de reserve. In 2016 zijn geen uitgaven gedaan die ten laste van de reserve konden worden gebracht. Het saldo blijft derhalve beschikbaar voor toekomstige werkgelegenheidsprojecten.