Inkomen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Inkomen

Baten

547.167

556.864

556.848

-16

Lasten

632.672

653.515

657.966

4.450

Saldo

-85.505

-96.651

-101.118

-4.467

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Inkomen

Totaal baten

547.167

537.541

538.806

1.265

Opbrengsten derden

77

0

270

270

Bijdragen rijk en mede-overheden

546.187

537.541

538.536

995

Overige baten

903

0

0

0

Totaal lasten

632.672

643.768

648.218

4.450

Interne Lasten

27.876

28.995

28.373

-622

Overige doorbelastingen

916

1.325

703

-622

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

26.960

27.670

27.670

0

Programmalasten

556.542

568.677

574.471

5.795

Sociale uitkeringen

543.395

554.779

553.768

-1.011

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

11.978

11.873

10.999

-874

Kapitaallasten

108

200

51

-149

Subsidies en inkomensoverdrachten

135

1.764

1.836

72

Overige programmalasten

926

60

7.817

7.757

Apparaatslasten

48.255

46.096

45.374

-723

Personeel

35.875

35.942

35.530

-412

Inhuur

11.039

8.694

8.502

-192

Overige apparaatslasten

1.342

1.460

1.342

-118

Reserves

0

9.576

8.295

-1.281

Onttrekking aan reserves

0

19.324

18.042

-1.281

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

19.324

18.042

-1.281

Toevoeging aan reserves

0

9.748

9.748

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

0

9.748

9.748

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. BUIG budget en verstrekking uitkeringen

0

-1.390

1.390

2. Inkomensverstrekking overig

1.265

5.840

-4.575

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

3. Lagere onttrekking bestemmingsreserve WWB

-1.281

0

-1.281

Toelichting
1. BUIG budget en verstrekking uitkeringen

Het financiële resultaat op de BUIG sluit met een tekort van € 16,5 mln (begroot was een tekort van € 17,6 mln). De prijs van de bijstand en het volumebestand heeft zich in de laatste maanden van 2016 iets positiever ontwikkeld dan verwacht. De uitkeringslasten worden bepaald door de ontwikkelingen van volume en prijs. De gemiddelde prijs per uitkering was zesentwintig euro lager dan begroot (€ 14.180,-), het gemiddelde volume 38 lager dan begroot (39.081) en is er aan loonkostensubsidie meer uitgegeven dan begroot.

2. Inkomensverstrekking overig

Voorziening dubieuze debiteuren (sociale uitkeringen)
Voor de oninbaarheid van de vorderingen op bijstandsgerechtigden heeft de gemeente een voorziening. In 2016 heeft er, naar aanleiding van een rechterlijk besluit en anticiperend op wetswijzigingen, een beleidswijziging op het gebied van het incassobeleid plaatsgevonden die gevolgen heeft voor de inningsduur en de hoogte van het risico op de oninbaarheid van de vorderingen. Het financieel effect op het jaarrekening resultaat 2016 bedraagt € 7,8 mln.

Programma Innovatie (Professional Portal)
Zowel in het domein Werk als Inkomen vindt er stagnatie plaats in de automatiseringsontwikkeling en daarbij in de oplevering van het eerste product. Zowel de oorspronkelijke planning van oplevering, zomer 2016 als de bijgestelde planning, november 2016, is niet gehaald. Het streven is om in de eerste helft van 2017 het eerste product op te leveren. De begrote kapitaallasten en beheerkosten zijn niet aangewend.

3. Lagere onttrekking bestemmingsreserve WWB

Bij de aanbieding van de 10-maandsbrief is een tekort gemeld van € 19,3 mln inclusief het Social Impact Bond (SIB). Het negatieve resultaat op het BUIG-budget van € 16,5 mln en de uitgaven Social Impact Bond van € 1,5 mln, die eveneens uit de reserve WWB worden betaald, heeft ertoe geleid dat er voor € 18,0 mln onttrokken is aan de bestemmingsreserve WWB. Dit is € 1,3 mln lager dan begroot.