Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Baten

8.260

13.762

13.580

-181

Lasten

97.178

105.437

99.826

-5.611

Saldo

-88.918

-91.676

-86.246

5.430

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Totaal baten

1.869

2.477

2.828

350

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.788

2.475

2.644

170

Opbrengsten derden

81

3

183

180

Totaal lasten

97.178

105.437

99.826

-5.611

Interne Lasten

10.913

9.641

9.537

-104

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.693

8.920

8.920

0

Overige doorbelastingen

1.220

313

617

305

Beleidspecifiek vastgoed

0

408

0

-408

Programmalasten

56.604

62.494

57.062

-5.432

Subsidies en inkomensoverdrachten

31.116

11.812

8.525

-3.287

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

24.072

39.777

36.328

-3.449

Overige programmalasten

1.416

4.311

5.614

1.303

Sociale uitkeringen

0

6.594

6.594

0

Apparaatslasten

29.661

33.302

33.227

-75

Personeel

24.924

28.668

28.368

-301

Inhuur

3.960

3.449

3.819

370

Overige apparaatslasten

777

1.185

1.040

-145

Reserves

6.392

11.284

10.753

-532

Onttrekking aan reserves

6.337

11.284

10.753

-532

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

6.262

10.689

10.601

-89

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

50

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

25

515

152

-363

Bestemmingsreserve ISV-3

0

80

0

-80

Vrijval reserves

55

0

0

0

Bestemmingsreserve transitiekst decentralisatie AWBZ

55

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Right to Challenge

0

-2.170

2.170

2. Nieuw Rotterdams Welzijn

0

-1.428

1.428

3. Mantelzorg compliment

0

-869

869

4. Subsidies

0

-612

612

5. Diverse baten

351

0

351

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

6. Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

-89

-89

0

7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

-363

-363

0

8. Bestemmingsreserve ISV-3

-80

-80

0

Toelichting
1. Right to Challenge

In de 10-maandsbrief is reeds aangekondigd dat de middelen voor Right to Challenge middels een bestemmingsvoorstel worden aangewend voor 2017.

2. Nieuw Rotterdams Welzijn

In het coalitieakkoord is een oplopende taakstelling verwerkt op welzijn. Deze is eerder gerealiseerd en levert daarmee een incidenteel voordeel op.

3. Mantelzorg compliment

Ondanks de extra inspanning op communicatie is het aantal aanvragen achtergebleven bij de begroting.

4.Subsidies

Bij de eindafrekening van de verstrekte subsidies over 2015 is een bedrag van € 612 teruggevorderd.

5. Diverse baten

Daarnaast heeft zich voor een bedrag van circa € 351 diverse personeel gerelateerde baten voorgedaan.

6. Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

Lagere onttrekking door lagere lasten Nieuw Rotterdams Welzijn.

7. Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

Lagere onttrekking door lagere lasten Nieuw Rotterdams Welzijn.

8. Bestemmingsreserve ISV-3

Lagere onttrekking door lagere lasten Nieuw Rotterdams Welzijn Huizen van de wijk.