Maatschappelijke Participatie en Activering

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Participatie en Activering

Baten

10.735

15.725

13.734

-1.991

Lasten

31.831

35.615

32.491

-3.124

Saldo

-21.096

-19.890

-18.757

1.133

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijke Participatie en Activering

Totaal baten

9.569

14.108

12.454

-1.654

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.173

10.208

8.268

-1.940

Opbrengsten derden

3.395

3.901

4.186

285

Overige baten

0

0

0

0

Totaal lasten

31.831

35.615

32.491

-3.124

Interne Lasten

832

851

476

-376

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

3.074

2.998

2.998

0

Overige doorbelastingen

-2.242

-2.147

-2.523

-376

Programmalasten

20.789

24.865

21.681

-3.185

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.266

13.834

12.268

-1.566

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.428

10.708

9.125

-1.583

Overige programmalasten

105

263

254

-9

Sociale uitkeringen

-10

60

-32

-92

Financieringslasten

0

0

65

65

Apparaatslasten

10.210

9.899

10.335

437

Personeel

8.205

6.519

6.968

449

Inhuur

1.632

3.010

2.969

-41

Overige apparaatslasten

373

370

398

28

Reserves

1.166

1.617

1.280

-337

Onttrekking aan reserves

920

1.490

1.153

-337

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

35

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

885

859

558

-301

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

80

45

-35

Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

550

550

0

Vrijval reserves

246

127

127

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

246

127

127

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Taaleis

0

-554

554

2. Bewonersinitiatieven

0

-338

338

3. Taaltrajecten

-1336

-1527

191

4. Statushouders

-613

-395

-218

5. Rotterdampas

224

-486

710

6. Apparaatslasten

0

490

-490

7. Diversen

70

22

48

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

8. Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

-301

-301

0

9. Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

-35

-35

0

Toelichting
1. Taaleis

De uitvoering van de wet Taaleis is in 2016 pas laat op gang gekomen. De wettelijke verplichting blijft echter bestaan. Hierdoor moet de achterstand die in 2016 is opgelopen in 2017 worden ingehaald. Daar zijn extra middelen voor nodig. Het voorstel is om hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.

2. Bewonersinitiatieven

De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat vaststellingen uit vorige jaren van subsidies in het kader van Opzoomer Mee lager zijn uitgevallen.

3. Taaltrajecten

In 2016 zijn minder taaltrajecten ingezet. De Rijksmiddelen die vallen onder de WEB-regeling moeten worden meegenomen naar in het nieuwe jaar.

4. Statushouders

Door minder instroom van statushouders zijn de baten en lasten voor de maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden lager.

5. Rotterdampas

De ontvangen provisies zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor ICT en communicatie hebben zich lagere uitgaven voorgedaan.

6. Apparaatslasten

De lasten zijn op dit product begroot, maar gerealiseerd op het product Zorg voor Volwassenen.

7. Diversen

Dit bedrag bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen.

8. Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

Door lagere lasten bij het Taalplein is aan deze reserve minder onttrokken.

9. Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

Door lagere lasten bij integratie en jongerenactiviteiten is aan deze reserve minder onttrokken.