Armoedebestrijding

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Armoedebestrijding

Baten

836

1.475

1.030

-445

Lasten

58.021

65.145

62.205

-2.940

Saldo

-57.186

-63.670

-61.176

2.494

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Armoedebestrijding

Totaal baten

836

1.475

1.030

-445

Financieringsbaten

310

843

612

-231

Opbrengsten derden

391

503

249

-254

Bijdragen rijk en mede-overheden

134

128

168

40

Overige baten

1

1

0

0

Totaal lasten

58.021

65.145

62.205

-2.940

Interne Lasten

6.926

7.905

8.307

402

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

6.583

7.287

7.287

0

Overige doorbelastingen

343

618

1.020

402

Programmalasten

39.715

45.316

42.251

-3.065

Overige programmalasten

581

1.174

2.175

1.001

Sociale uitkeringen

31.556

37.243

33.109

-4.133

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.334

2.248

1.989

-259

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.049

4.652

4.979

327

Kapitaallasten

195

0

0

0

Apparaatslasten

11.381

11.925

11.647

-278

Personeel

9.821

10.457

10.398

-59

Overige apparaatslasten

518

485

466

-19

Inhuur

1.041

983

783

-200

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Kwijtschelding afvastoffenheffing

0

-4.600

4.600

2. Bijzondere verstrekkingen

0

2.200

-2.200

3. Diversen

0

-95

95

Toelichting
1. Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Er is minder uitgegeven aan kwijtschelding afvalstoffenheffing als gevolg van een substantieel beter betalingsgedrag dan verwacht en door een lager aantal toekenningen van kwijtschelding (€ 4,6 mln).

2. Bijzondere verstrekkingen

Er is in 2016 meer uitgegeven aan bijzonder bijstand dan begroot. De beleidswijziging op het gebied van het incassobeleid heeft ertoe geleid dat er een extra toevoeging nodig was aan de voorziening dubieuze debiteuren. Daarnaast zijn de kosten voor bewindvoering harder gestegen dan verwacht. Bij elkaar € 2,2 mln overschrijding.

3. Diversen

Dit bedrag bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen.