Afvalinzameling

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Afvalinzameling

Baten

146.799

149.716

147.649

-2.066

Lasten

112.213

120.621

116.837

-3.784

Saldo

34.585

29.095

30.812

1.717

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Afvalinzameling

Totaal baten

146.799

149.376

147.309

-2.066

Opbrengsten derden

149.859

151.372

149.764

-1.607

Overige baten

-3.183

-2.000

-1.950

50

Bijdragen rijk en mede-overheden

122

4

-505

-509

Totaal lasten

112.213

120.621

116.837

-3.784

Interne Lasten

-2.665

-141

-1.612

-1.471

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

12.511

14.588

14.588

0

Overige doorbelastingen

-15.176

-14.729

-16.199

-1.471

Programmalasten

83.816

90.084

87.300

-2.785

Overige programmalasten

10.571

11.660

10.610

-1.049

Kapitaallasten

32.507

32.437

32.984

547

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

40.714

45.988

43.690

-2.297

Financieringslasten

20

0

6

6

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

3

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

9

9

Apparaatslasten

31.063

30.677

31.149

472

Inhuur

3.549

3.648

4.036

388

Overige apparaatslasten

1.225

1.344

1.121

-223

Personeel

26.288

25.685

25.992

307

Reserves

0

340

340

0

Onttrekking aan reserves

0

340

340

0

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

0

340

340

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Opbrengsten afvalinzameling

1.800

0

1.800

2. Gemeentelijke Afvalcontracten

500

0

500

3. Verwerkingslasten grofvuil en huishoudelijk afval

0

-917

917

4. Correctie balanspost Lease

0

1.500

-1.500

Toelichting
1. Opbrengsten afvalinzameling

Naast de vrijval van de voorziening (€ 400) die is getroffen voor aanslagen die ten onrechte zijn opgelegd, zijn er meeropbrengsten uit de Afvalstoffenheffing en bedrijfsreinigingsrecht (€ 1,15 mln) vooral als gevolg van een hoger aantal huishoudens dat is aangeslagen voor de ASH. Daarnaast is sprake van hogere bijdrage voor opleidingstrajecten en meeropbrengsten maatwerkcontracten (€ 250).

2. Gemeentelijke Afvalcontracten

De baten met betrekking tot gemeentelijke afvalcontracten a € 500 waren abusievelijk niet begroot.

3. Verwerkingslasten grofvuil en huishoudelijk afval

Voorscheiding van huishoudelijk afval heeft uiteindelijk geresulteerd in lagere verwerkingslasten.

4. Correctie balanspost Lease

Op voorschrift van de onafhankelijke accountant is het bedrag dat op de balans was opgenomen om grote fluctuaties van de jaarlijkse leasekosten te voorkomen, volledig ten laste van de exploitatie van lease gebracht