Reiniging

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Reiniging

Baten

5.684

4.929

5.195

266

Lasten

70.750

67.719

68.167

449

Saldo

-65.066

-62.790

-62.972

-182

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Reiniging

Totaal baten

5.684

4.929

5.195

266

Opbrengsten derden

4.894

3.943

4.371

428

Overige baten

-2

245

-43

-288

Bijdragen rijk en mede-overheden

793

741

867

126

Totaal lasten

70.750

67.719

68.167

449

Interne Lasten

21.179

16.243

16.435

192

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

15.199

14.980

14.980

0

Overige doorbelastingen

5.981

1.263

1.455

192

Programmalasten

11.866

13.481

13.319

-161

Overige programmalasten

3.897

4.841

4.904

63

Kapitaallasten

579

830

802

-29

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

7.086

6.835

6.887

52

Salarislasten WSW en WIW

0

530

0

-530

Subsidies en inkomensoverdrachten

305

311

421

110

Sociale uitkeringen

0

134

306

172

Apparaatslasten

37.705

37.995

38.413

417

Overige apparaatslasten

1.483

1.534

1.568

34

Personeel

35.641

34.218

34.621

403

Inhuur

580

2.243

2.224

-19

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Plaagdierbeheersing

0

380

- 380

2. Incidentele baten

198

0

198

Toelichting
1. Plaagdierbeheersing

Het nadeel op plaagdierbeheersing van € 380 is onder andere het gevolg van gewijzigde wetgeving. Vanaf 2017 is voor de bestrijding van ratten het gebruik van gif niet meer toegestaan. In 2016 is reeds gestart met het toepassen van andere bestrijdingsmethodieken om ervaring op te doen. De nieuwe bestrijdingsmethodieken zijn arbeidsintensiever dan voorheen en brengen hogere materiaalkosten met zich mee.

2. Incidentele baten

De incidentele baten betreffen onder andere opbrengsten gladheidsbestrijding voor derden.