Riolen en gemalen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Riolen en gemalen

Baten

77.175

65.812

67.320

1.508

Lasten

65.035

60.516

62.023

1.508

Saldo

12.140

5.296

5.296

0

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Riolen en gemalen

Totaal baten

77.175

65.812

67.320

1.508

Opbrengsten derden

620

746

1.080

334

Belastingen

61.732

65.066

66.133

1.067

Overige baten

14.823

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

107

107

Totaal lasten

65.035

60.516

62.023

1.508

Interne Lasten

10.680

18.034

15.041

-2.993

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.649

1.672

1.672

0

Overige doorbelastingen

9.031

16.362

13.369

-2.993

Programmalasten

51.101

42.394

46.907

4.513

Overige programmalasten

45.210

35.948

40.264

4.316

Kapitaallasten

5.625

6.446

6.245

-201

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

266

0

398

398

Apparaatslasten

3.254

88

75

-12

Personeel

3.076

59

56

-3

Overige apparaatslasten

157

22

15

-7

Inhuur

22

7

5

-2

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Rioolheffing

1.245

1.224

21

2. Opbrengsten derden

300

0

300

3. Kapitaallasten

0

-200

200

4. Lagere uitvoeringskosten

0

-1.879

1.879

5. Toevoeging voorziening

0

2.400

-2.400

Toelichting
1. Rioolheffing

In de begroting zijn de geraamde oninbare kosten in mindering gebracht op de baten vanuit de rioolheffing. In de realisatie zijn de oninbare kosten als lasten verantwoord.

2. Opbrengsten derden

Hogere opbrengsten derden als gevolg van het verhalen van invorderingskosten en hogere bijdragen in de onderzoekskosten.

3. Kapitaallasten

Tijdens de realisering van het gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 (GRP-3) hebben
investeringen in persleidingen en gemalen plaatsgevonden. Voor een deel van deze
investeringen is alsnog van derden een bijdrage ontvangen. De verwerking van deze bijdrage heeft
lagere afschrijvingskosten tot gevolg.

4. Lagere uitvoeringskosten

Diverse lagere uitvoeringskosten:

  • Assetmanagement: lagere kosten voor assetmanagement. Doordat de aanbesteding voor collecteurriolen is vertraagd zijn ook de inspecties vertraagd.
  • Gemalen: lagere kosten als gevolg van aanbestedingsvoordelen. Voor het vervangen van het besturingssysteem DP-Cars is een voorziening getroffen omdat het project als gevolg van een vertraging doorloopt tot in 2017.
  • Kolken en lijngoten: als gevolg van meer meldingen vanuit de burger en duurdere reparaties zijn de kosten van correctief reinigen en reparatie hoger dan begroot.
  • Persleidingen: lagere kosten dan begroot voor correctief en planmatig onderhoud. Het planmatig onderhoud aan persleidingen is in ontwikkeling. Hiervoor vindt een grote inventarisatie plaats, om zo gericht risico gestuurd onderhoud te kunnen doen. Het programma is vertraagd waardoor ook de kosten achterblijven.
5. Toevoeging voorziening
  • Voor het naar 2017 overlopende deel van de vervanging van het besturingssysteem DP-Cars is een voorziening ad € 900 getroffen.
  • Het voordeliger exploitatieresultaat (€ 1,5 mln) is overeenkomstig de strekking van de motie “niet om in te boeken maar om af te lossen” aan de voorziening riolen toegevoegd.