Wegen en Openbare Verlichting

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Wegen en Openbare Verlichting

Baten

32.743

22.589

18.875

-3.714

Lasten

129.297

127.292

116.220

-11.072

Saldo

-96.554

-104.703

-97.345

7.358

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Wegen en Openbare Verlichting

Totaal baten

13.944

16.926

13.602

-3.324

Opbrengsten derden

8.086

12.222

6.372

-5.850

Bijdragen rijk en mede-overheden

6.882

4.705

6.771

2.067

Overige baten

-1.133

0

373

373

Financieringsbaten

108

0

85

85

Totaal lasten

129.297

127.292

116.220

-11.072

Interne Lasten

30.002

26.061

21.593

-4.468

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

16.754

17.962

17.962

0

Overige doorbelastingen

13.248

8.099

3.631

-4.468

Programmalasten

74.613

75.254

68.913

-6.341

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

4.539

208

5.048

4.839

Subsidies en inkomensoverdrachten

650

0

373

373

Overige programmalasten

55.994

61.029

49.452

-11.578

Kapitaallasten

13.427

14.016

14.041

24

Financieringslasten

3

0

0

0

Apparaatslasten

24.682

25.977

25.714

-263

Personeel

23.150

24.462

24.370

-92

Inhuur

384

194

200

6

Overige apparaatslasten

1.148

1.321

1.144

-177

Reserves

18.800

5.663

5.273

-390

Onttrekking aan reserves

17.000

5.663

5.273

-390

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

10.445

718

718

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

3.682

4.139

4.139

0

Bestemmingsreserve ISV-3

1.640

806

416

-390

Bestemmingsreserve Voorbereidingskst Maastunnel

1.232

0

0

0

Vrijval reserves

1.800

0

0

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

1.800

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Maastunnel

0

-5.800

5.800

2. Citylab010

0

-200

200

3. Oranjebonnenpolder en Luchtsingel

0

-1.074

1.074

4. Overig

0

-284

284

Toelichting
1. Maastunnel

Voor de niet te activeren communicatie- en bereikbaarheidskosten is vanaf 2016 tot en met 2020 jaarlijks een bedrag van € 8 mln begroot. Het uitgavenpatroon van de werkzaamheden loopt niet synchroon met de jaarlijkse begroting.

2. Citylab010

Voor Citylab010 zijn in 2016 diverse beschikkingen verleend, waarvan de realisatie in 2017 zal plaats vinden.

3. Oranjebonnenpolder en Luchtsingel

In 2016 heeft er een eenmalige afkoop van de beheer- en onderhoudskosten voor de Oranjebonnenpolder en Luchtsingel plaatsgevonden.

4. Overig

Bestaande uit diverse geringe afwijkingen.