Water en Groen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Water en Groen

Baten

20.401

16.123

19.236

3.113

Lasten

68.832

63.534

67.316

3.781

Saldo

-48.432

-47.412

-48.079

-668

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Water en Groen

Totaal baten

16.455

12.508

15.922

3.413

Opbrengsten derden

10.845

12.621

10.524

-2.098

Bijdragen rijk en mede-overheden

2.858

-113

3.333

3.446

Overige baten

2.751

0

2.065

2.065

Totaal lasten

68.832

63.534

67.316

3.781

Interne Lasten

2.265

-5.796

-3.405

2.391

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

9.638

10.009

10.009

0

Overige doorbelastingen

-7.373

-15.805

-13.414

2.391

Programmalasten

41.860

38.970

40.693

1.723

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-840

0

1.577

1.577

Kapitaallasten

2.527

1.982

2.006

23

Overige programmalasten

40.173

35.645

32.875

-2.770

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

1.342

4.251

2.909

Financieringslasten

0

0

-15

-15

Apparaatslasten

24.707

30.361

30.028

-334

Overige apparaatslasten

1.340

1.524

1.534

10

Personeel

23.310

28.669

28.343

-326

Inhuur

57

168

150

-18

Reserves

3.946

3.614

3.314

-300

Onttrekking aan reserves

3.946

3.614

3.314

-300

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

2.671

3.546

3.246

-300

Bestemmingsreserve ISV-3

439

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

837

68

68

0

 

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Bommenregeling

2.900

2.900

0

2. Overig

0

668

- 668

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

3. Onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

- 300

-300

0

Toelichting
1. Bommenregeling

Met ingang van 1 januari 2015 is de zogenoemde ‘Bommenregeling’ in werking getreden. Dit is
de regeling die het Rijk kent voor de bijdrage in de kosten van opsporing en ruiming van
conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (CE). Rotterdam kan, net als alle
andere gemeenten, een vergoeding van 70% van de daadwerkelijk gemaakte directe kosten
aanvragen bij het Rijk. Het betreft hier zowel de directe kosten van de projecten van de
gemeente Rotterdam als de projecten van derden. Met de baten en lasten van de gemeentelijke
projecten is in de begroting rekening gehouden. Het aan derden te vergoeden bedrag van 70%
levert zowel aan de baten kant als de lastenkant een overschrijding op van € 2,9 mln. In de begroting 2016 is rekening gehouden met het niet gesubsidieerde deel van de gemeentelijke projecten (30%).

2. Overig

In 2016 is meer gebaggerd dan was begroot. Dit komt doordat er in overleg met de waterschappen een inhaalslag gemaakt wordt. Daarnaast is de bestrijding van blauwalg uitgevoerd in de Kralingse plas.

3. Onttrekking bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

Het aanleg van skatepark Hoogvliet is verschoven naar 2017. Hierdoor heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.