Vergunningen en toezicht

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Vergunningen en toezicht

Baten

29.410

22.957

34.283

11.326

Lasten

33.340

31.442

30.767

-675

Saldo

-3.930

-8.485

3.516

12.002

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Vergunningen en toezicht

Totaal baten

18.158

12.705

24.193

11.487

Bijdragen rijk en mede-overheden

64

-1

68

69

Opbrengsten derden

18.241

12.661

23.899

11.239

Overige baten

-361

45

-5

-50

Financieringsbaten

214

0

230

230

Totaal lasten

33.340

31.442

30.767

-675

Interne Lasten

7.944

7.779

8.650

870

Overige doorbelastingen

555

205

1.076

870

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.389

7.574

7.574

0

Programmalasten

10.320

7.999

6.370

-1.628

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

289

-135

310

445

Overige programmalasten

3.511

6.776

1.663

-5.113

Kapitaallasten

1.039

660

660

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

5.599

697

3.737

3.040

Sociale uitkeringen

-118

0

0

0

Apparaatslasten

15.076

15.664

15.747

82

Overige apparaatslasten

683

748

647

-101

Personeel

13.744

13.369

13.477

108

Inhuur

649

1.547

1.623

75

Reserves

11.252

10.251

10.090

-161

Onttrekking aan reserves

8.252

7.451

7.290

-161

Bestemmingsreserve ISV-3

5.670

3.427

3.739

312

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.582

4.025

3.552

-473

Vrijval reserves

3.000

2.800

2.800

0

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

3.000

2.800

2.800

0

 

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. WABO leges

8.858

1.250

7.608

2. Aanpak Huisjesmelkers

0

-36

36

3. Hennep aanpak

750

614

136

4. Funderingsproblematiek

0

-420

420

5. Voorziening dubieuze vorderingen

0

-1.736

1.736

6. Overig

1.880

-186

2.066

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

7. Kwetsbare wijken (IFR en ISV)

-161

-161

0

Toelichting
1. Leges Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

De meeropbrengsten leges 2016 zijn het gevolg van meer aanvragen voor woningbouw in het jaar 2016 dan voorzien. Een groot deel van deze plannen is eerder dan verwacht ingediend. In de maand december zijn er voor ca. 2.500 woningen aanvragen ingediend. In 2016 totaal zijn ca. 5.000 woningen aangevraagd.

2. Aanpak Huisjesmelkers

Inzet van het instrumentarium uit de Woningwet gericht op de aanpak pandeigenaren die hun bezit verwaarlozen is in 2016 succesvol. Er zijn dus in 2016 geen beheerovernames nodig geweest. Van het budget ad € 50 is € 14 uitgegeven aan adviesvragen. Vijfentwintig eigenaren met een gezamenlijk bezit van ca. 900 eenheden zijn in de aanpak opgenomen. Zeventien eigenaren hebben inmiddels hun bezit opgeknapt of hebben afspraken gemaakt over het opkappen.

3. Hennep aanpak

In de aanpak van hennepkwekerijen zijn de kosten verhaald op de overtreder. Daarnaast zijn er diverse bestuurlijke boetes opgelegd. Met deze bestuurlijke boetes wordt in de begroting geen rekening gehouden. Per saldo is er over 2016 een opbrengst van € 136 gerealiseerd.

4. Funderingsproblematiek

Van het beschikbare budget voor het funderingsloket is in 2016 minder besteed. Er was € 300 gereserveerd voor onvoorziene uitgaven. Deze worden reeds door de voorziening dubieuze debiteuren gedekt. De € 300 is dus niet uitgegeven.

5. Voorziening dubieuze vorderingen

Op basis van de richtlijnen voor dubieuze vorderingen is in het verleden een toevoeging gedaan aan de voorziening voor dubieuze debiteuren. Als gevolg van actieve inhaalslagen zijn veel oude vorderingen geïnd en kon in 2016 een groot deel van de voorziening vrijvallen.

6. Overig

De overige baten bestaan onder andere uit opbrengsten die vooraf lastig zijn in te schatten of waar geen rekening mee wordt gehouden. Deze baten bestaan voor ca. € 700 uit opgelegde bestuurlijke boetes en dwangsommen. Daarnaast zijn hieronder de opbrengsten uit gedetacheerd personeel en rentebaten van uitstaande SV leningen opgenomen.

7. Kwetsbare wijken (IFR en ISV)

De programma's Bestaande Voorraad (BV) en Particuliere Voorraad (PV) zijn in de afrondende fase. Er is in 2016 € 500 meer uitgegeven dan was opgenomen in de begroting. Deze programma’s worden bekostigd uit de bestemmingsreserves ISV en IFR. Deze extra uitgaven passen nog binnen de totale ramingen van de opgenomen reserveringen.