Ruimte en wonen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ruimte en wonen

Baten

4.029

5.617

2.162

-3.455

Lasten

21.269

25.520

19.677

-5.843

Saldo

-17.240

-19.903

-17.515

2.388

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Ruimte en wonen

Totaal baten

3.917

2.419

717

-1.702

Bijdragen rijk en mede-overheden

3.205

2.260

315

-1.945

Opbrengsten derden

346

159

493

334

Overige baten

365

0

-91

-91

Totaal lasten

21.269

25.520

19.677

-5.843

Interne Lasten

-2.002

-3.413

-2.257

1.156

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

4.247

4.510

4.510

0

Overige doorbelastingen

-6.249

-7.923

-6.767

1.156

Programmalasten

12.822

16.337

10.289

-6.048

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.485

4.331

394

-3.938

Subsidies en inkomensoverdrachten

7.259

5.236

5.602

366

Overige programmalasten

4.078

6.769

4.293

-2.476

Apparaatslasten

10.448

12.596

11.645

-951

Personeel

9.749

9.927

9.963

37

Overige apparaatslasten

361

402

407

5

Inhuur

338

2.267

1.274

-992

Reserves

112

3.198

1.445

-1.753

Onttrekking aan reserves

112

3.198

1.445

-1.753

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

1.697

1.158

-539

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

112

1.501

288

-1.214

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Apparaatslasten

0

-951

951

2. Skaeve Huse

0

-452

452

3. Programma Kansrijke Wijken

0

-588

588

4. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

-814

-723

-91

5. Natuur en Recreatieschappen

0

-623

623

6. Statushouders

0

-90

90

7. Overige projecten

-888

-663

-225

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

8. BRG (Taakmutaties gemeentefonds)

-539

-539

0

9. Kansrijke Wijken, Mallegat, Rivierzones, Aanlegsteigers (IFR)

-1.214

-1.214

0

Toelichting
1. Apparaatslasten

De apparaatslasten zijn lager door goedkopere en minder inhuur. De inzet is vooral lager op gebiedsgerichte projecten in het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

2. Skaeve Huse

Het project Skaeve Huse is een collegeprioriteit en zal binnen de collegeperiode worden gerealiseerd. De uitvoering loopt niet gelijk met de verdeling van het budget over de jaren.

3. Programma Kansrijke Wijken

Het programma Kansrijke Wijken bevat een aantal grote bijdragen aan andere projecten (met name aanleg van de buitenruimte bij projecten met gezinswoningen). De uitvoering van het programma loopt niet gelijk met de verdeling van het budget over de jaren en zal binnen de collegeperiode worden gerealiseerd.

4. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

BRG is een samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, het Rijk, de provincie Zuid Holland en de Gemeente Rotterdam. Samen beslissen zij over de inzet van de middelen. Rotterdam is fondsbeheerder. De aanvragen van nieuw gehonoreerde projecten namen meer tijd in beslag. Dit betrof met name Stille Wegdekken en het project Maashaven Oostzijde. Daarnaast bleken lopende projecten zoals het Quarantaine terrein, de Rondgang in Hoek van Holland en de langzaamverkeersbrug Pier 3, een langere doorlooptijd te kennen.

5. Natuur en Recreatieschappen

Voor natuur en recreatieschappen was in 2016 € 5,23 mln beschikbaar. Er zijn minder lasten gemaakt dan verwacht en er is een teruggave ontvangen vanuit het Koepelschap.

6. Statushouders

Het project Statushouders is een collegeprioriteit en zal binnen de collegeperiode worden gerealiseerd. De uitvoering loopt niet gelijk met de verdeling van het budget over de jaren.

7. Overige projecten

In de begroting is rekening gehouden met externe baten als bijdrage voor projecten. In 2016 zijn niet alle externe baten gerealiseerd.

8. BRG (Taakmutaties gemeentefonds)

In 2016 zijn de verwachte lasten voor BRG niet volledig gerealiseerd, omdat niet alle aanvragen zijn ingediend. Hierdoor is er ook minder aan de bestemmingsreserve onttrokken.

9. Kansrijke Wijken, Mallegat, Rivierzones, Aanlegsteigers (IFR)

Voor de IFR projecten Kansrijke Wijken, Mallegat, Esch en Brienenoord en Aanlegsteigers de Schie is minder onttrokken dan begroot. Het IFR project Rivieroevers en ecologie is wel volledig onttrokken in 2016.