Milieu

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Milieu

Baten

13.947

14.335

12.499

-1.836

Lasten

32.756

41.862

41.474

-388

Saldo

-18.809

-27.527

-28.975

-1.448

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Milieu

Totaal baten

9.503

5.173

4.450

-724

Bijdragen rijk en mede-overheden

9.458

5.173

4.444

-729

Overige baten

-131

0

0

0

Opbrengsten derden

177

0

6

6

Totaal lasten

32.756

34.025

33.637

-388

Interne Lasten

3.351

4.846

4.737

-109

Overige doorbelastingen

3.351

4.846

4.737

-109

Programmalasten

29.405

29.179

28.900

-279

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

236

10

1.993

1.983

Overige programmalasten

20.480

26.105

20.932

-5.172

Subsidies en inkomensoverdrachten

8.689

3.064

5.974

2.910

Reserves

4.444

1.325

212

-1.113

Onttrekking aan reserves

4.444

9.162

8.049

-1.113

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

1.754

3.790

3.744

-46

Bestemmingsreserve ISV-3

2.676

2.844

1.574

-1.270

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

14

0

0

0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

2.528

2.731

203

Toevoeging aan reserves

0

7.837

7.837

0

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

0

7.837

7.837

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lucht (RAL/NSL)

-724

1.289

-2.013

2. Bodem

0

-680

680

3. Handhaving

0

116

-116

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

4. Bodemgasfabriek (ISV)

-1.270

-1.270

0

5. Bodem (Taakmutaties gemeentefonds)

-46

-46

0

6. Actieplan Luchtkwaliteit

203

203

0

Toelichting
1. Lucht (RAL/NSL)

In 2016 zijn de resterende middelen vanuit het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) besteed aan de afronding van diverse maatregelen. Deze resterende middelen zijn volledig ingezet, waardoor er niets aan het Rijk hoeft te worden terugbetaald. Ook zijn er extra middelen ingezet voor oplaadinfra voor elektrisch vervoer en de premiesloopregeling (zie ook punt 6). Ten tijden van de 10-mnds is de reserve naar beneden bijgesteld op basis van de kennis op dat moment. In de laatste periode was het mogelijk om meer inzet te verrichtten dan wat er was ingeschat. Het was echter niet meer mogelijk om meer te onttrekken vanuit de bestemmingsreserve, waardoor het resultaat op Lucht negatief is.

2. Bodem

In 2016 zijn er voor bodem minder lasten gegenereerd voor de Bodemgasfabriek ISV en Bodem spoedlocaties. Doordat er middels een meerjarige financiële planning meer inzage is ontstaan in de benodigde inzet zijn er extra inspanningen geweest deze te realiseren. Deze inspanningen hebben echter in het laatste gedeelte van 2016 tot resultaten geleid welke vanaf 2017 en volgende jaren haar vruchten gaan afwerpen. De bodem middelen gasfabrieken WBB, Bodem Gas en de pilot Botlek laten minder afwijkingen op de lasten zien. Het gemeentelijke aandeel Bodem is nagenoeg niet besteed en is voor 2017 niet meer begroot.

3. Handhaving

In 2016 is een werkpakket afgesproken waarbij budget beschikbaar is gesteld aan DCMR om te voorzien in toezicht op en handhaving van de milieuregels. De overschrijding van € 116 komt voort uit de inzet van middelen met betrekking tot Rotterdam Climate Initiative.

4. Bodemgasfabrieken (ISV)

Er is in 2016 voor € 1,27 mln minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Bodemgasfabrieken ISV omdat er minder lasten zijn gegenereerd op dit onderdeel. Dit komt voort uit de reeds eerder bij “Bodem” genoemde verlaatte extra inzet.

5. Bodem (Taakmutaties gemeentefonds)

De bestemmingsreserve Pilot Botlek is in 2016 volledig onttrokken (€ 1,1 mln). Voor de Bodem Spoedlocaties is in 2016 minder onttrokken (€ 46) omdat er minder lasten (€ 46) zijn gegenereerd. Dit komt voort uit de reeds eerder bij “Bodem” genoemde verlate extra inzet.

6. Actieplan Luchtkwaliteit

De resterende middelen vanuit het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit (NSL) zijn in 2016 volledig ingezet. Daarnaast is ook al meer inzet gedaan op de in 2016 extra ontvangen rijksmiddelen (€ 7,8 mln) die aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit zijn toegevoegd. Voor het product Milieu is er per saldo € 203 meer onttrokken aan de bestemmingsreserve, maar door de onderschrijding van dezelfde bestemmingsreserve bij het product Verkeer & Vervoer is er per saldo geen overschrijding. Met de resterende extra middelen worden de verwachte uitgaven in 2017 nog gedekt.