Duurzaam

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Duurzaam

Baten

2.291

2.095

2.801

706

Lasten

8.399

6.375

7.192

817

Saldo

-6.108

-4.280

-4.392

-112

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Duurzaam

Totaal baten

-66

205

970

765

Bijdragen rijk en mede-overheden

-211

205

806

601

Opbrengsten derden

317

0

207

207

Financieringsbaten

1

0

0

0

Overige baten

-172

0

-43

-43

Totaal lasten

8.399

6.375

7.192

817

Interne Lasten

2.796

2.743

3.597

854

Overige doorbelastingen

2.796

2.743

3.597

854

Programmalasten

5.603

3.632

3.595

-37

Overige programmalasten

4.181

2.866

1.639

-1.227

Kapitaallasten

581

619

615

-5

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

-615

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

1.457

147

1.341

1.194

Financieringslasten

0

0

0

0

Reserves

2.357

1.890

1.831

-59

Onttrekking aan reserves

2.016

1.890

1.831

-59

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

0

80

21

-59

Bestemmingsreserve Duurzaam

2.030

1.810

1.810

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

-14

0

0

0

Vrijval reserves

341

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

14

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

327

0

0

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Warmte uitwisseling Havengebied

765

817

-53

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

2. Onttrekking bestemmingsreserve RCP Groene Daken

-59

0

-59

Toelichting
1. Warmte uitwisseling Havengebied

De toename van de baten en lasten wordt verklaard door de start van een warmte uitwisselingsproject in het Havengebied, de start van dit project was in 2017 verwacht. Echter is in het najaar van 2016 een start gemaakt.

2. Onttrekking bestemmingsreserve Rotterdam Climate Proof programma (RCP) Groene Daken

De bestemmingsreserve RCP Groene Daken wordt ingezet ter dekking van de niet activeerbare kosten. In 2016 is deze reserve niet volledig aangesproken omdat de gemaakte kosten grotendeels waren te activeren.