Gebiedsontwikkeling

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Gebiedsontwikkeling

Baten

46.434

42.436

27.792

-14.644

Lasten

56.300

69.904

57.280

-12.625

Saldo

-9.866

-27.468

-29.487

-2.019

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Gebiedsontwikkeling

Totaal baten

12.180

9.320

8.748

-572

Bijdragen rijk en mede-overheden

7.459

1.853

3.328

1.475

Opbrengsten derden

1.528

4.726

2.085

-2.640

Overige baten

3.193

2.741

3.334

593

Totaal lasten

55.229

69.225

56.601

-12.625

Interne Lasten

20.498

24.194

24.220

27

Overige doorbelastingen

19.610

21.663

21.689

27

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

888

2.531

2.531

0

Programmalasten

28.532

38.117

25.854

-12.263

Overige programmalasten

19.954

33.275

18.477

-14.798

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.563

1.013

813

-199

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

5.014

3.829

6.564

2.735

Apparaatslasten

6.199

6.915

6.526

-389

Personeel

5.972

6.351

5.909

-442

Inhuur

46

323

297

-25

Overige apparaatslasten

181

241

319

78

Reserves

33.183

32.437

18.366

-14.072

Onttrekking aan reserves

26.491

33.116

19.044

-14.072

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

3.802

100

100

0

Bestemmingsreserve ISV-3

7.181

5.684

3.339

-2.345

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

15.036

25.621

14.689

-10.932

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

217

1.317

680

-636

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

0

16

11

-5

Bestemmingsreserve Sport gebieden

11

153

0

-153

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

19

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

200

200

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

18

25

25

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

7

0

0

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

200

0

0

0

Vrijval reserves

7.763

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

213

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

6.094

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

1.456

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.071

679

679

0

Bestemmingsreserve ISV-3

1.071

595

595

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

84

84

0

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Aantrekkende markt

189

1.442

-1.253

2. Vergroening Museumpark

-766

0

-766

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

3. Lagere onttrekking IFR

-10.932

-10.932

0

4. Lagere onttrekking ISV

-2.345

-2.345

0

5. Lagere onttrekking inrichting Buitenruimte Gebieden

-637

-637

0

6. Lagere onttrekking Sport Gebieden

-153

-153

0

Toelichting
1.  Aantrekkende markt

Het aantal woningen waarvan de bouw in 2016 is gestart is gestegen. Het aantal initiatieven voor bouwplannen was nog vele malen groter. Faciliteren van de gestegen marktvraag heeft geleid tot een overschr─│ding van de kosten

2. Vergroening Museumpark

In 2016 zijn kosten gemaakt voor het inrichtingsplan "Vergroening buitenruimte Museumpark". Deze kosten worden gedekt door de opbrengsten uit de verkoop van grond aan de Stichting Collectiegebouw. Deze grondopbrengsten waren geraamd voor 2016, maar worden in 2017 gerealiseerd.

3. Lagere onttrekking IFR

In 2016 is € 10,9 mln minder onttrokken aan het IFR dan geraamd. De bijstellingen zijn het gevolg van wijzigingen op projectniveau op het vlak van fasering, verwachte kosten en opbrengsten per jaar. De grootste afwijking betreft het project Mijnkintbuurt. In november 2016 is de Samenwerkings-overeenkomst Mijnkintbuurt getekend. Daarin staat dat de corporatie een bijdrage ontvangt van de gemeente. Het bleek echter niet haalbaar om dit proces in 2016 afgerond te krijgen, het bedrag wordt in 2017 onttrokken aan het IFR. Daarnaast schuiven uitgaven voor grote buitenruimte projecten door, waaronder die voor Timmerhuis, Laurenskwartier en de Coolsingel.

4. Lagere onttrekking ISV

In 2016 is € 2,3 mln minder onttrokken aan het ISV dan geraamd. Deze bijstellingen zijn het gevolg van wijzigingen op projectniveau op het vlak van fasering, kosten en opbrengsten per jaar. Met name het ontbreken van accountantsverklaringen voor Herstructurering Rottebocht, Landbouwbuurt en PK. Bajonetstraat veroorzaakte achterblijven betalingen. Deze worden verwacht in 2017.

5. Lagere onttrekking Inrichting buitenruimte gebieden

In 2016 is € 636 minder onttrokken aan de bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte Gebieden dan geraamd. Dit betreft wijziging fasering en uitgaven van een aantal projecten.

6. Lagere Onttrekking Sport Gebieden

Voor het project Groene Gordel is € 153 minder onttrokken in 2016 dan geraamd.