Erfpacht

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Erfpacht

Baten

48.698

60.953

60.859

-94

Lasten

21.385

38.233

39.280

1.047

Saldo

27.313

22.720

21.579

-1.141

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Erfpacht

Totaal baten

48.698

60.953

60.859

-94

Opbrengsten derden

44.525

57.201

57.271

71

Overige baten

4.173

3.752

3.588

-164

Totaal lasten

21.385

38.233

39.280

1.047

Interne Lasten

990

823

879

56

Overige doorbelastingen

990

823

879

56

Programmalasten

20.395

37.239

38.181

942

Kapitaallasten

18.775

33.839

35.436

1.597

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

26

8

27

19

Overige programmalasten

1.594

3.392

2.717

-674

Apparaatslasten

0

171

220

49

Personeel

0

171

151

-20

Inhuur

0

0

68

68

Overige apparaatslasten

0

0

2

2

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere conversie opbrengsten

-94

1.047

-1.141

Toelichting
1. Lagere conversie opbrengsten

De hoofdoorzaak van deze afwijking betreft lagere conversieopbrengsten dan geraamd. De rentestand in 2016 was niet gunstig, waardoor het afkopen van tijdelijke erfpacht minder aantrekkelijk was. Deze tegenvallende opbrengsten worden enigszins gedrukt door hogere erfpachtopbrengsten en een incidentele regeling met woningcorporaties. Per saldo is het jaarrekeningresultaat 2016 voor het product Erfpacht € 1.141 lager dan geraamd.