Commercieel vastgoed

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Commercieel vastgoed

Baten

50.769

47.912

46.006

-1.906

Lasten

45.963

44.442

42.150

-2.292

Saldo

4.806

3.470

3.856

386

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Commercieel vastgoed

Totaal baten

47.938

46.331

44.681

-1.650

Opbrengsten derden

47.933

46.331

44.680

-1.650

Overige baten

1

0

0

0

Financieringsbaten

4

0

0

0

Totaal lasten

45.363

44.136

41.844

-2.292

Interne Lasten

4.652

1.641

2.662

1.021

Overige doorbelastingen

3.956

2.202

3.044

842

Beleidspecifiek vastgoed

-692

-572

-393

179

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.388

11

11

0

Programmalasten

40.711

42.495

39.182

-3.313

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

14.072

19.271

16.677

-2.594

Overige programmalasten

616

7.255

9.260

2.005

Kapitaallasten

26.023

15.970

13.215

-2.755

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

31

31

Reserves

2.231

1.276

1.020

-255

Onttrekking aan reserves

2.831

1.581

1.326

-255

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.241

416

326

-91

Bestemmingsreserve Infrastructuur

590

1.057

992

-65

Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

8

8

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

100

0

-100

Toevoeging aan reserves

600

306

306

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

600

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

0

306

306

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Commercieel vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere opbrengsten verhuringen

-2.625

0

-2.625

2. Hogere overige opbrengsten

2.011

278

1.733

3. Lagere opbrengsten verkopen

-1.037

0

-1.037

4. Hogere interne lasten

0

1.020

-1.020

5. Lagere kapitaallasten

0

-2.755

2.755

6. Lagere onderhoudslasten

0

-1.222

1.222

7. Hogere energielasten

0

797

-797

8. Diversen

0

-410

410

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

9. Lagere onttrekking reserve

-255

0

-255

 

Toelichting
1. Lagere opbrengsten verhuringen

Door leegstand zijn € 2,6 mln minder huuropbrengsten in de commerciële portefeuille gerealiseerd dan begroot.

2. Hogere overige opbrengsten

De veiling van een brandstofverkooppunt heeft € 1 mln hogere opbrengsten opgeleverd dat begroot. Verder is een deel van de servicekosten niet invorderbaar, hetgeen leidt tot € 700 minder aan opbrengst. Hogere pachtopbrengsten ad € 300 worden teniet gedaan door hogere erfpachtbetaling
van € 300. De overige opbrengsten zijn toegenomen met € 1,4 mln.

3. Lagere opbrengsten verkopen

De begrote verkopen van vastgoed hebben € 1 mln minder bruto opbrengsten opgebracht.

4. Hogere interne lasten

Er werden meer uren ingezet dan begroot bij product Commercieel Vastgoed, de dekking € 600 hiervan is verantwoord op product Maatschappelijk Vastgoed. De overige interne doorbelastingen
€ 400 (waaronder verzekeringspremies) zijn hoger uitgevallen dan begroot.

5. Lagere kapitaallasten

De kapitaallasten zijn € 2,7 mln. lager dan verwacht omdat de boekwaarde op de verkochte vastgoedobjecten lager is dan begroot.

6. Lagere onderhoudslasten

De onderhoudslasten en in het bijzonder de lasten voor Bedrijfsmatig onroerend goed en de Grond- en Water portefeuille zijn voordeliger uitgevallen door het wegvallen van de uitvoeringsslagkracht en de lange doorlooptijden van de aanbestedingstrajecten.

7. Hogere energielasten

In 2016 is een afrekening uit voorgaande jaren doorgevoerd. Deze was niet begroot.

8. Diversen

Dit betreft diverse kleine afwijkingen.

9. Lagere onttrekking reserve

Een aantal activiteiten is in de voorbereidingsfase waaronder sloopwerkzaamheden. De onttrekking aan de reserve is daardoor lager uitgevallen.