Maatschappelijk vastgoed

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijk vastgoed

Baten

45.181

44.529

47.346

2.817

Lasten

58.677

63.707

61.186

-2.521

Saldo

-13.496

-19.178

-13.840

5.339

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Maatschappelijk vastgoed

Totaal baten

40.764

41.477

44.801

3.324

Opbrengsten derden

40.757

41.477

43.718

2.240

Bijdragen rijk en mede-overheden

52

0

8

8

Overige baten

-46

0

1.075

1.075

Totaal lasten

58.677

62.107

59.586

-2.521

Interne Lasten

-82.603

-91.797

-90.375

1.422

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

1.843

2.783

2.783

0

Overige doorbelastingen

7.865

826

1.227

401

Beleidspecifiek vastgoed

-92.310

-95.406

-94.384

1.022

Programmalasten

133.931

146.973

142.558

-4.415

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

47.687

60.726

48.003

-12.722

Kapitaallasten

78.886

72.303

74.714

2.411

Overige programmalasten

7.358

13.944

19.841

5.897

Apparaatslasten

7.350

6.932

7.403

471

Inhuur

190

153

220

67

Overige apparaatslasten

238

223

236

13

Personeel

6.922

6.555

6.947

392

Reserves

4.417

1.452

945

-506

Onttrekking aan reserves

4.045

3.052

2.545

-506

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

1.683

0

0

0

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

157

786

567

-219

Bestemmingsreserve ISV-3

-59

0

0

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

750

1.150

1.150

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

726

726

726

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

96

137

0

-137

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

71

150

0

-150

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

11

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

571

0

0

0

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

41

102

102

0

Vrijval reserves

372

0

0

0

Bestemmingsreserve Leegstandsrisico

100

0

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

272

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

1.600

1.600

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

1.600

1.600

0

Door een aanpassing in de hiërarchie in 2016 sluiten de realisatiecijfers 2015 voor het product Maatschappelijk vastgoed niet aan met de gepresenteerde realisatiecijfers 2015 in de jaarrekening 2015.

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Hogere opbrengsten verhuringen

3.594

0

3.594

2. Lagere opbrengsten verkopen

-421

6128

-6.549

3. Hogere overige opbrengsten

150

0

150

4. Hogere apparaatslasten

0

471

-471

5. Lagere interne lasten

0

1.422

-1.422

6. Lagere onderhoudslasten

0

-12.562

12.562

7. Dotatie voorzieningen

0

1.963

-1.963

8. Hogere kapitaallasten

0

2.412

-2.412

9. Lagere lasten OZB

0

-1.860

1.860

10. Diversen

0

-496

496

Afwijkingen in toevoegingen, onttrekkingen en vrijvallen van reserves

11. Bestemmingsreserves

-506

0

-506

Toelichting
1. Hogere opbrengsten verhuringen

Hogere opbrengsten € 3,6 mln aan huurinkomsten dan begroot.

2. Lagere opbrengsten verkopen

De verkoopbegroting bestaat uit; reguliere verkoop vastgoed, diverse mutaties en taakstellingen. De reguliere verkoop is gerealiseerd, maar dit dekte niet de diverse mutaties en taakstellingen. Gevolg is € 6,6 mln minder aan opbrengst verkopen vastgoed.

3. Hogere overige opbrengsten

Diverse hogere opbrengsten € 150.

4. Hogere apparaatskosten

Hogere apparaatskosten doordat medewerkers in een hogere salarisschaal worden uitbetaald dan de
functionele schaal. Qua aantallen fte's voldoet vastgoed aan het Strategische Personeel Plan.

5. Lagere interne lasten

Vastgoed heeft € 1 mln minder doorbelast aan J&O, omdat schoolbesturen minder hebben gedeclareerd voor de verrichte werkzaamheden van de exploitatiebeschikkingen onderwijs. Op dit product zijn meer uren inzet verricht dan begroot € 800.
Als gevolg van een herberekening van de glasverzekering is een naheffing ontvangen € 400.

6. Lagere Onderhoudslasten

De onderhoudslasten, in het bijzonder voor de Kunst & Cultuur en Sport & Recreatie portefeuilles zijn voordeliger vanwege het wegvallen van de uitvoeringsslagkracht en de lange doorlooptijden van de aanbestedingstrajecten.

7. Dotatie voorziening

Voor het dossier Boompjeskade is een voorziening getroffen € 1,2 mln voor een eventueel BTW risico. Voor dubieuze debiteuren is hier meer gedoteerd € 700 dan begroot.

8. Hogere kapitaallasten

Een hogere afschrijving € 1,3 mln van de boekwaarde, doordat objecten zijn verkocht met een relatief hoge boekwaarde. Daarnaast is de toegerekende rente toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door nieuwe opleveringen waarvan de rentelasten € 1,1 mln en de (huur) opbrengsten beide niet zijn begroot. Het effect is saldo neutraal.

9. Lagere lasten OZB

Dit wordt veroorzaakt doordat gebruikers van schoolgebouwen (schoolbesturen) € 1,9 mln minder OZB hebben gedeclareerd.

10. Diversen

Dit betreft diverse kleine afwijkingen.

11. Bestemmingsreserves

Een aantal projecten zijn nog in de voorbereidingsfase, dit jaar geen lasten en derhalve geen onttrekkingen plaatsgevonden.