Projectmanagement en engineering

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Projectmanagement en engineering

Baten

9.919

11.308

10.657

-651

Lasten

11.184

11.694

10.168

-1.526

Saldo

-1.265

-386

489

875

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Projectmanagement en engineering

Totaal baten

9.919

11.308

10.657

-651

Opbrengsten derden

11.941

11.308

9.658

-1.650

Overige baten

-2.061

0

788

788

Bijdragen rijk en mede-overheden

40

0

211

211

Totaal lasten

11.184

11.694

10.168

-1.526

Interne Lasten

-47.624

-45.332

-50.140

-4.808

Overige doorbelastingen

-71.724

-69.904

-74.711

-4.808

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

24.101

24.571

24.571

0

Programmalasten

1.820

1.097

3.090

1.993

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

1.453

1.052

1.080

28

Kapitaallasten

45

44

44

0

Overige programmalasten

301

1

1.966

1.965

Subsidies en inkomensoverdrachten

20

0

0

0

Apparaatslasten

56.988

55.929

57.218

1.289

Overige apparaatslasten

2.083

2.062

2.241

179

Personeel

47.080

45.741

46.233

492

Inhuur

7.825

8.126

8.744

618

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. Lagere omzet externe opdrachtgevers

-323

0

-323

2. Diverse baten/projectresultaten

-328

0

-328

3. Hogere omzet interne opdrachtgevers

0

-2.114

2.114

4. Hogere kosten

0

588

-588

Toelichting
1. Lagere omzet externe opdrachtgevers

De externe omzet is lager doordat de vraag lager is vanuit de externe opdrachtgevers.

2. Diverse baten/projectresultaten

In de begroting is een taakstelling als baat opgenomen. Deze is ingevuld in de kostensfeer. De projectresultaten zijn voordeliger als gevolg van het feit dat op een voormalig deelgemeenteproject alsnog betalingen hebben plaatsgevonden.

3. Hogere omzet interne opdrachtgevers

De interne omzet is hoger dan begroot. De vraag vanuit de interne producten heeft geleid tot een toename van de totale interne omzet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de producten Gebiedsontwikkeling en Duurzame Mobiliteit. De externe omzet is lager dan begroot. Netto heeft dit geleid tot een toename van de totale omzet.

4. Hogere kosten

De toename van interne omzet heeft geleid tot hogere kosten van het ingehuurde personeel. De totale kostenstijging is minder dan de totale omzetstijging waardoor de taakstelling kon worden ingevuld.