Belastingen

Tabel Baten en Lasten per product

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Belastingen

Baten

283.153

276.005

276.675

671

Lasten

35.345

36.451

37.002

551

Saldo

247.808

239.554

239.673

120

Tabel Baten en Lasten per product detail

Realisatie
2015

Bijgestelde
begroting
2016

Realisatie
2016

Verschil

Belastingen

Totaal baten

283.153

276.005

276.675

671

Belastingen

237.465

242.034

244.793

2.759

Opbrengsten derden

33.120

32.886

30.675

-2.211

Overige baten

12.483

1.085

1.164

79

Bijdragen rijk en mede-overheden

85

0

44

44

Totaal lasten

35.345

36.451

37.002

551

Interne Lasten

2.991

3.689

3.746

57

Overige doorbelastingen

-4.514

-4.545

-4.488

57

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

7.505

8.234

8.234

0

Programmalasten

17.283

17.067

17.333

266

Kapitaallasten

1.385

1.705

1.785

81

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

530

555

620

65

Overige programmalasten

15.369

14.807

14.928

121

Apparaatslasten

15.071

15.694

15.922

228

Personeel

13.193

13.533

13.799

266

Inhuur

1.039

1.570

1.368

-202

Overige apparaatslasten

840

592

755

164

Toelichting afwijkingen

Baten

Lasten

Saldo

1. OZB

2.036

-739

2.775

2. Voorziening belastinggeschillen

79

1.646

-1567

3. Precario en reclamebelasting

-1.262

0

-1.262

4. Hondenbelasting

-144

0

-144

5. Logiesbelasting

882

0

882

6. Opbrengsten derden

-905

6

-911

7. Personeel en inhuur

0

64

-64

8. Overig

-15

-426

-411

Toelichting
1. OZB

Er zijn hogere opbrengsten onroerende zaakbelasting gerealiseerd van € 2,8 mln. Dit is voornamelijk te verklaren door de opvoer van nieuwe objecten, de waarde stijging in de woning markt en het definitief afsluiten van belastingjaar 2014.

De begrote dotatie van € 10,9 mln aan de voorziening dubieuze debiteuren is iets te hoog ingeschat. Vanuit een analyse op de openstaande vorderingen is gebleken dat het debiteurenrisico op oninbare posten ultimo 2016 met € 0,7 mln is afgenomen. Dit bedrag is vrijgevallen in het resultaat.

2. Voorziening Belastinggeschillen

Een dotatie aan de voorziening belastinggeschillen voor precario en onroerende zaakbelasting is noodzakelijk voor € 1,6 mln vanwege claims en juridische geschillen die nog niet definitief beslecht zijn.

3. Precario en reclamebelasting

Er is een lagere opbrengst gerealiseerd voor de precario en reclamebelasting met € 1,3 mln vanwege enerzijds afgesloten compromissen met twee belastingplichtigen en anderzijds is een daling te zien in het opleggen van reclamebelasting.

4. Hondenbelasting

Een lagere opbrengst van € 144 is gerealiseerd voor de hondenbelasting vanwege een daling in het aantal geregistreerde hondenbezitters in Rotterdam.

5. Logiesbelasting

In 2010 is de logiesbelasting weer ingevoerd en bedraagt voor belastingjaar 2016 4,5% van de kamerprijs. Gezien de heffingsgrondslag volgt de opbrengst direct de prijs- en bezettingsontwikkeling in de hotelbranche. De bezettingsgraad en gemiddelde kamerprijs is in 2016 ten opzichte van 2015 verder toegenomen en heeft geleid tot een hogere opbrengst van € 882.

6. Opbrengsten derden

De opbrengst derden is € 0,9 mln lager dan begroot vanwege de onvoorspelbaarheid van het betaalgedrag van belastingplichtigen. Hierdoor zijn er minder invorderingsrente en aanmanings- en vervolgingsopbrengsten gerealiseerd.

7. Personeel en inhuur

Belastingen heeft in 2016 de personele bezetting (eigen personeel + inhuur) gehandhaafd en waar nodig versterkt voor de uitvoering van de processen. De hogere kosten zijn gedekt door de invorderingsopbrengsten.

8. Overig

De verwachting was dat een pakket openstaande vorderingen overgedragen zou worden aan een extern incassobureau. Het is niet gelukt om dit pakket volledig over te dragen, waardoor de incassokosten met € 411 lager zijn uitgekomen. In 2017 zal het restant van het pakket openstaande vorderingen alsnog overgedragen worden.